Hebrews 12
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Christ the Perfection of Belief
12:1   5105
12:1   τοιγαρούν
12:1   Accordingly 
2532
και
also, 
1473
ημείς
we 
5118
τοσούτον
[2so great 
2192
έχοντες
1having 
4029
περικείμενον
5encompassing 
1473
ημίν
6us 
3509
νέφος
3a cloud 
3144
μαρτύρων
4of witnesses], 
3591
όγκον
[3swelling 
659
αποθέμενοι
1having put aside 
3956
πάντα
2every] 
2532
και
and 
3588
την
  
2139
ευπερίστατον
accessible 
266
αμαρτίαν
sin, 
1223
δι'
through 
5281
υπομονής
endurance 
5143
τρέχωμεν
let us run 
3588
τον
the 
4295
προκείμενον
[2being situated before 
1473
ημίν
3us 
73
αγώνα
1struggle], 
12:2   872
12:2   αφορώντες
12:2   looking 
1519
εις
to 
3588
τον
[2the 
3588
της
6of the 
4102
πίστεως
7belief 
747
αρχηγόν
3head 
2532
και
4and 
5051
τελειωτήν
5perfection 
*
Ιησούν
1Jesus], 
3739
ος
who, 
473
αντί
instead of 
3588
της
the 
4295
προκειμένης
[2being situated before 
1473
αυτώ
3him 
5479
χαράς
1joy], 
5278
υπέμεινε
endured 
4716
σταυρόν
the cross, 
152
αισχύνης
[2 the shame 
2706
καταφρονήσας
1disdaining], 
1722
εν
[2at 
1188
δεξιά
3 the right 
5037
τε
1and] 
3588
του
of the 
2362
θρόνου
throne 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
2523
κεκάθικεν
has sat. 
12:3   357-1063
12:3   αναλογίσασθε γαρ
12:3   For consider the cost 
3588
τον
by the one 
5108
τοιαύτην
[2such 
5278
υπομεμενηκότα
1enduring 
5259
υπό
6by 
3588
των
7the 
268
αμαρτωλών
8sinners 
1519
εις
4against 
1473
αυτόν
5him 
485
αντιλογίαν
3dispute ], 
2443
ίνα
that 
3361
μη
you should not 
2577
κάμητε
weary 
3588
ταις
[2 in 
5590-1473
ψυχαίς υμών
3your souls 
1590
εκλυόμενοι
1fainting]. 
12:4   3768
12:4   ούπω
12:4   Not yet 
3360
μέχρις
unto 
129
αίματος
blood 
478
αντικατέστητε
have you stood firm 
4314
προς
[2against 
3588
την
  
266
αμαρτίαν
3sin 
464
ανταγωνιζόμενοι
1struggling], 
12:5   2532
12:5   και
12:5   and 
1585
εκλέλησθε
you have been totally forgotten 
3588
της
of the 
3874
παρακλήσεως
exhortation, 
3748
ήτις
which 
1473
υμίν
[2to you 
5613
ως
3as 
5207
υιοίς
4to sons 
1256
διαλέγεται
1he reasons], saying, 
5207-1473
υιέ μου
O my son, 
3361
μη
do not 
3643
ολιγώρει
have little regard 
3809
παιδείας
for the instruction 
2962
κυρίου
of the Lord, 
3366
μηδέ
nor 
1590
εκλύου
be enfeebled 
5259
υπ'
[2by 
1473
αυτού
3him 
1651
ελεγχόμενος
1being reproved]! 
12:6   3739-1063
12:6   ον γαρ
12:6   For whom 
25-2962
αγαπά κύριος
the Lord loves 
3811
παιδεύει
he corrects, 
3146-1161
μαστιγοί δε
and he whips 
3956
πάντα
every 
5207
υιόν
son 
3739
ον
whom 
3858
παραδέχεται
he welcomes. 
12:7   1487
12:7   ει
12:7   If 
3809
παιδείαν
[2discipline 
5278
υπομένετε
1you endure], 
5613
ως
[4as 
5207
υιοίς
5sons 
1473
υμίν
3to you 
4374
προσφέρεται
2brings discipline 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]; 
5100-1063
τις γαρ
for who 
1510.2.3
εστιν
is 
5207
υιός
the son 
3739
ον
whom 
3756
ου
[2does not 
3811
παιδεύει
3correct 
3962
πατήρ
1a father]? 
12:8   1487-1161
12:8   ει δε
12:8   And if 
5565-1510.2.5
χωρίς εστε
you are without the help of 
3809
παιδείας
instruction, 
3739
ης
of which 
3353
μέτοχοι
[3partakers 
1096
γεγόνασι
2have become 
3956
πάντες
1all], 
686
άρα
then 
3541-1510.2.5
νόθοι εστέ
you are illegitimate 
2532
και
and 
3756
ουχ
not 
5207
υιοί
sons. 
12:9   1534
12:9   είτα
12:9   So then 
3588-3303
τους μεν
indeed, 
3588
της
of the 
4561
σαρκός
[3flesh 
1473
ημών
2of our 
3962
πατέρας
1fathers] 
2192
είχομεν
we have 
3810
παιδευτάς
correctors, 
2532
και
and 
1788
ενετρεπόμεθα
we show respect; 
3756
ου
[2not 
4183
πολλώ
4much 
3123
μάλλον
5more 
5293
υποταγησόμεθα
1shall we 3be] submitted 
3588
τω
to the 
3962
πατρί
father 
3588
των
of the 
4151
πνευμάτων
spirits, 
2532
και
and 
2198
ζήσομεν
we shall live? 
12:10   3588
12:10   οι
12:10   [2they 
3303
μεν
3indeed 
1063
γαρ
1For] 
4314
προς
for 
3641
ολίγας
a few 
2250
ημέρας
days, 
2596
κατά
as 
3588
το
  
1380
δοκούν
it seemed good 
1473
αυτοίς
to them, 
3811
επαίδευον
corrected; 
3588-1161
ο δε
but he does so 
1909
επί
for 
3588
το
the 
4851
συμφέρον
advantage, 
1519
εις
for us 
3588
το
  
3335
μεταλαβείν
to share in 
3588
της
  
41-1473
αγιότητος αυτού
his sanctity. 
12:11   3956-1161
12:11   πάσα δε
12:11   But any 
3809
παιδεία
discipline 
4314
προς
by 
3303
μεν
indeed 
3588
το
the 
3918
παρόν
hand 
3756
ου
does not 
1380
δοκεί
seem 
5479-1510.1
χαράς είναι
to be joy, 
235
αλλά
but 
3077
λύπης
distress; 
5305-1161
ύστερον δε
but afterwards 
2590
καρπόν
[3fruit 
1516
ειρηνικόν
2peaceable 
3588
τοις
5to the ones 
1223
δι'
7by 
1473
αυτής
8it 
1128
γεγυμνασμένοις
6having been exercised 
591
αποδίδωσι
1it renders 
1343
δικαιοσύνης
4of righteousness]. 
Christian Instruction
12:12   1352
12:12   διό
12:12   Therefore 
3588
τας
the 
3935
παρειμένας
weakened 
5495
χείρας
hands 
2532
και
and 
3588
τα
the 
3886
παραλελυμένα
disabled 
1119
γόνατα
knees 
461
ανορθώσατε
re-erect! 
12:13   2532
12:13   και
12:13   And 
5163
τροχιάς
[3tracks 
3717
ορθάς
2straight 
4160
ποιήσατε
1make] 
3588
τοις
to 
4228-1473
ποσίν υμών
your feet! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[4not 
3588
το
1the 
5560
χωλόν
2lame 
1624
εκτραπή
3should] be turned aside, 
2390
ιαθή
[3should be healed 
1161
δε
1but 
3123
μάλλον
2rather]! 
12:14   1515
12:14   ειρήνην
12:14   [2peace 
1377
διώκετε
1Pursue] 
3326
μετά
with 
3956
πάντων
all, 
2532
και
and 
3588
τον
the 
38
αγιασμόν
sanctification! 
3739-5565
ου χωρίς
apart from which 
3762
ουδείς
no one 
3708
όψεται
shall see 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord; 
12:15   1983
12:15   επισκοπούντες
12:15   overseeing, 
3361
μη
lest 
5100
τις
any 
5302
υστερών
lack 
575
από
of 
3588
της
the 
5484
χάριτος
favor 
3588
του
  
2316
θεού
of God; 
3361
μη
lest 
5100
τις
any 
4491
ρίζα
root 
4088
πικρίας
of bitterness 
507
άνω
[2upward 
5453
φύουσα
1germinating] 
1776
ενοχλή
should be trouble, 
2532
και
and 
1223
διά
through 
3778
ταύτης
this 
3392
μιανθώσι
[2should be defiled 
4183
πολλοί
1many]; 
12:16   3361
12:16   μη
12:16   lest 
5100
τις
there be any 
4205
πόρνος
fornicator 
2228
η
or 
952
βέβηλος
profane person 
5613
ως
as 
*
Ησαύ
Esau, 
3739
ος
who 
473
αντί
for 
1035
βρώσεως
[2of food 
1520
μιάς
1one portion] 
591
απέδοτο
delivered over 
3588
τα
  
4415-1473
πρωτοτόκια αυτού
his rights of the first-born. 
12:17   2467-1063
12:17   ίστε γαρ
12:17   For you understand 
3754
ότι
that 
2532
και
also 
3347
μετέπειτα
afterwards 
2309
θέλων
wanting 
2816
κληρονομήσαι
to inherit 
3588
την
the 
2129
ευλογίαν
blessing, 
593
απεδοκιμάσθη
he was rejected; 
3341
μετανοίας
[5for repentance 
1063
γαρ
1for 
5117
τόπον
3place 
3756
ουχ
2no 
2147
εύρε
4was found], 
2539
καίπερ
though 
3326
μετά
with 
1144
δακρύων
tears 
1567
εκζητήσας
he sought 
1473
αυτήν
it . 
12:18   3756
12:18   ου
12:18   [3not 
1063
γαρ
1For 
4334
προσεληλύθατε
2you have] come forward to 
5584
ψηλαφωμένω
[2being handled 
3735
όρει
1 the mountain] 
2532
και
and 
2545
κεκαυμένω
being kindled 
4442
πυρί
with fire, 
2532
και
and 
1105
γνόφω
to dimness, 
2532
και
and 
4655
σκότω
to darkness, 
2532
και
and 
2366
θυέλλη
to storm, 
12:19   2532
12:19   και
12:19   and 
4536
σάλπιγγος
to the trumpet's 
2279
ήχω
sound, 
2532
και
and 
5456
φωνή
to the voice 
4487
ρημάτων
of utterances, 
3739
ης
of which 
3588
οι
the ones 
191
ακούσαντες
hearing 
3868
παρητήσαντο
asked pardon 
3361
μη
[2to not 
4369
προστεθήναι
3proceed 
1473
αυτοίς
4to them 
3056
λόγον
1 for the word]; 
12:20   3756
12:20   ουκ
12:20   [2they could not 
5342
έφερον
3bear 
1063
γαρ
1for] 
3588
το
the 
1291
διαστελλόμενον
giving of orders, saying, 
2579
καν
And if 
2342
θηρίον
a beast 
2345
θίγη
should touch lightly upon 
3588
του
the 
3735
όρους
mountain, 
3036
λιθοβοληθήσεται
it shall be stoned, 
2228
 η
or 
1002
βολίδι
[2an arrow 
2700
κατατοξευθήσεται
1shot with]. 
12:21   2532
12:21   και
12:21   And 
3779
ούτω
so 
5398
φοβερόν
fearful 
1510.7.3
ην
was 
3588
το
the 
5324
φανταζόμενον
visible display, 
*
Μω=σης
Moses 
2036
είπεν
said, 
1630-1510.2.1
έκφοβός ειμι
I am frightened 
2532
και
and 
1790
έντρομος
trembling. 
12:22   235
12:22   αλλά
12:22   But 
4334
προσεληλύθατε
you have come forward 
*-3735
Σιών όρει
to mount Zion, 
2532
και
and 
4172
πόλει
the city 
2316-2198
θεού ζώντος
of the living God, 
*-2032
Ιερουσαλήμ επουρανίω
heavenly Jerusalem; 
2532
και
and 
3461
μυριάσιν
to myriads 
32
αγγέλων
of angels, 
12:23   3831
12:23   πανηγύρει
12:23   to the festival 
2532
και
and 
1577
εκκλησία
to the assembly 
4416
πρωτοτόκων
of the first-born 
1722
εν
[2in 
3772
ουρανοίς
3 the heavens 
583
απογεγραμμένων
1having been registered], 
2532
και
and 
2923-2316
κριτή θεώ
to God the judge 
3956
πάντων
of all, 
2532
και
and 
4151
πνεύματι
to spirits 
1342
δικαίων
of the righteous 
5048
τετελειωμένων
having been perfected, 
12:24   2532
12:24   και
12:24   and 
1242
διαθήκης
[4covenant 
3501
νέας
3of a new 
3316
μεσίτη
2 the mediator 
*
Ιησού
1Jesus], 
2532
και
and 
129
αίματι
to the blood 
4473
ραντισμού
of sprinkling, 
2908
κρείττον
[2better 
2980
λαλούντι
1speaking] 
3844
παρά
than 
3588
τον
the one 
*
΄ Αβελ
of Abel. 
12:25   991
12:25   βλέπετε
12:25   Take heed 
3361
μη
that you should not 
3868
παραιτήσησθε
refuse 
3588
τον
the one 
2980
λαλούντα
speaking! 
1487-1063
ει γαρ
For if 
1565
εκείνοι
those 
3756
ουκ
did not 
5343
έφυγον
flee escaping, 
3588
τον
[2the one 
1909
επί
4upon 
1093
γης
5earth 
3868
παραιτησάμενοι
1refusing 
5537
χρηματίζοντα
3receiving a divine message], 
4183
πολλώ
how much 
3123
μάλλον
more 
1473
ημείς
we 
3588
οι
the ones 
3588
τον
[2the one 
575
απ'
3from 
3772
ουρανών
4heavens 
654
αποστρεφόμενοι
1turning away], 
12:26   3739
12:26   ου
12:26   of whose 
3588
η
  
5456
φωνή
voice 
3588
την
the 
1093
γην
earth 
4531
εσάλευσε
shook 
5119
τότε
then; 
3568-1161
νυν δε
but now 
1861
επήγγελται
he has promised, 
3004
λέγων
saying, 
2089
έτι
Still 
530
άπαξ
once more 
1473
εγώ
I 
4579
σείω
will shake 
3756
ου
not 
3440
μόνον
only 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven. 
12:27   3588-1161
12:27   το δε
12:27   And the saying, 
2089
έτι
Still 
530
άπαξ
once more, 
1213
δηλοί
manifests 
3588
των
[3of the things 
4531
σαλευομένων
4being shaken 
3588
την
1the 
3331
μετάθεσιν
2transposition], 
5613
ως
as things 
4160
πεποιημένων
being made, 
2443
ίνα
that 
3306
μείνη
[4should abide 
3588
τα
1the things 
3361
μη
2not 
4531
σαλευόμενα
3being shaken]. 
12:28   1352
12:28   διό
12:28   Therefore 
932
βασιλείαν
[2a kingdom 
761
ασάλευτον
3unshaken 
3880
παραλαμβάνοντες
1receiving], 
2192
έχωμεν
we should have 
5484
χάριν
favor 
1223
δι'
by 
3739
ης
which 
3000
λατρεύωμεν
we should serve 
2102
ευαρέστως
[2pleasantly 
3588
τω
  
2316
θεώ
1God] 
3326
μετά
with 
127
αιδούς
respect 
2532
και
and 
2124
ευλαβείας
veneration. 
12:29   2532-1063
12:29   και γαρ
12:29   For even 
3588
ο
  
2316-1473
θεός ημών
our God 
4442
πυρ
[2fire 
2654
καταναλίσκον
1 is a consuming]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hebrews 11
Top of Page
Top of Page