Acts 3
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Lame Man Healed
3:1   1909-3588-1473
3:1   επί το αυτό
3:1   [2together 
1161
δε
1And] 
*
Πέτρος
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννης
John 
305
ανέβαινον
ascended 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple 
1909
επί
at 
3588
την
the 
5610
ώραν
hour 
3588
της
  
4335
προσευχής
of prayer — 
3588
την
the 
1766
εννάτην
ninth. 
3:2   2532
3:2   και
3:2   And 
5100
τις
a certain 
435
ανήρ
man 
5560
χωλός
[2lame 
1537
εκ
3from 
2836
κοιλίας
5belly 
3384-1473
μητρός αυτού
4his mother's 
5224
υπάρχων
1being] 
941
εβαστάζετο
was borne, 
3739
ον
whom 
5087
ετίθουν
they put 
2596-2250
καθ' ημέραν
daily 
4314
προς
at 
3588
την
the 
2374
θύραν
door 
3588
του
of the 
2413
ιερού
temple 
3588
την
  
3004
λεγομένην
being called 
5611
ωραίαν
Beautiful, 
3588
του
  
154
αιτείν
to ask 
1654
ελεημοσύνην
charity 
3844
παρά
from 
3588
των
the ones 
1531
εισπορευομένων
entering 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple. 
3:3   3739
3:3   ος
3:3   Who 
1492
ιδών
seeing 
*
Πέτρον
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John 
3195
μέλλοντας
being about 
1524
εισιέναι
to enter 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple, 
2065
ηρώτα
asked 
1654
ελεημοσύνην
charity. 
3:4   816
3:4   ατενίσας
3:4   [3gazing 
1161
δε
1And 
*
Πέτρος
2Peter] 
1519
εις
at 
1473
αυτόν
him 
4862
συν
with 
3588
τω
  
*
Ιωάννη
John, 
2036
είπεν
said, 
991
βλέψον
Look 
1519
εις
at 
1473
ημάς
us! 
3:5   3588
3:5   ο
3:5     
1161
δε
And 
1907
επείχεν
he waited for 
1473
αυτοίς
them, 
4328
προσδοκών
expecting 
5100
τι
[2something 
3844
παρ'
3from 
1473
αυτών
4them 
2983
λαβείν
1to receive]. 
3:6   2036
3:6   είπεν
3:6   [3said 
1161
δε
1But 
*
Πέτρος
2Peter], 
694
αργύριον
Silver 
2532
και
and 
5553
χρυσίον
gold 
3756
ουχ
does not 
5224
υπάρχει
exist 
1473
μοι
to me; 
3739-1161
ο δε
but what 
2192
έχω
I have, 
3778
τούτό
this 
1473-1325
σοι δίδωμι
I give to you. 
1722
εν
In 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ 
3588
του
  
*
Ναζωραίου
of Nazareth 
1453
έγειραι
arise 
2532
και
and 
4043
περιπάτει
walk! 
3:7   2532
3:7   και
3:7   And 
4084
πιάσας
laying hold of 
1473
αυτόν
him 
3588
της
by the 
1188
δεξιάς
right 
5495
χειρός
hand, 
1453
ήγειρε
he raised him. 
3916-1161
παραχρήμα δε
And immediately 
4732
εστερεώθησαν
[5were solidified 
1473
αυτού
1his 
3588
αι
  
939
βάσεις
2bases 
2532
και
3and 
3588
τα
  
4974
σφυρά
4ankles]. 
3:8   2532
3:8   και
3:8   And 
1814
εξαλλόμενος
leaping up, 
2476
έστη
he stood 
2532
και
and 
4043
περιεπάτει
walked, 
2532
και
and 
1525
εισήλθε
entered 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple, 
4043
περιπατών
walking 
2532
και
and 
242
αλλόμενος
leaping 
2532
και
and 
134
αινών
praising 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
3:9   2532
3:9   και
3:9   And 
1492
είδεν
[4saw 
1473
αυτόν
5him 
3956
πας
1all 
3588
ο
2the 
2992
λαός
3people] 
4043
περιπατούντα
walking 
2532
και
and 
134
αινούντα
praising 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
3:10   1921-5037
3:10   επεγίνωσκόν τε
3:10   And they recognized 
1473
αυτόν
him, 
3754
ότι
that 
3778
ούτος
this one 
1510.7.3
ην
was 
3588
ο
the one 
4314
προς
[2for 
3588
την
  
1654
ελεημοσύνην
3charity 
2521
καθήμενος
1sitting down] 
1909
επί
at 
3588
τη
the 
5611
ωραία
Beautiful 
4439
πύλη
Gate 
3588
του
of the 
2413
ιερού
temple. 
2532
και
And 
4130
επλήσθησαν
they were filled 
2285
θάμβους
with stupefaction 
2532
και
and 
1611
εκστάσεως
astonishment 
1909
επί
over 
3588
τω
the thing 
4819
συμβεβηκότι
having happened 
1473
αυτώ
to him. 
3:11   2902
3:11   κρατούντος
3:11   [5holding 
1161
δε
1And 
3588
του
2of the 
2390
ιαθέντος
4who was healed 
5560
χωλού
3lame man] 
3588
τον
  
*
Πέτρον
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John, 
4936
συνέδραμε
[4ran together 
4314
προς
5to 
1473
αυτούς
6them 
3956
πας
1all 
3588
ο
2the 
2992
λαός
3people] 
1909
επί
unto 
3588
τη
the 
4745
στοά
stoa 
3588
τη
  
2564
καλουμένη
being called 
*
Σολομώντος
Solomon's, 
1569
έκθαμβοι
utterly astonished. 
3:12   1492-1161
3:12   ιδών δε
3:12   And seeing, 
*
Πέτρος
Peter 
611
απεκρίνατο
responded 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
435
άνδρες
Men, 
*
Ισραηλίται
Israelites, 
5100
τι
why 
2296
θαυμάζετε
do you marvel 
1909
επί
at 
3778
τούτω
this? 
2228
η
or 
1473
ημίν
[3us 
5100
τι
1why 
816
ατενίζετε
2gaze upon] 
5613
ως
as if it was 
2398
ιδία
by our own 
1411
δυνάμει
power 
2228
η
or 
2150
ευσεβεία
piety 
4160
πεποιηκόσι
making 
3588
του
  
4043-1473
περιπατείν αυτόν
him to walk? 
3:13   3588
3:13   ο
3:13   The 
2316
θεός
God 
*
Αβραάμ
of Abraham, 
2532
και
and 
*
Ισαάκ
Isaac, 
2532
και
and 
*
Ιακώβ
Jacob, 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
3588
των
  
3962-1473
πατέρων ημών
of our fathers 
1392
εδόξασε
glorified 
3588
τον
  
3816-1473
παίδα αυτού
his servant 
*
Ιησούν
Jesus; 
3739
ον
whom 
1473
υμείς
you 
3860
παρεδώκατε
delivered up, 
2532
και
and 
720
ηρνήσασθε
denied 
1473
αυτόν
him 
2596-4383
κατά πρόσωπον
in front 
*
Πιλάτου
of Pilate, 
2919
κρίναντος
having adjudged 
1565-630
εκείνου απολύειν
to release that one. 
3:14   1473-1161
3:14   υμείς δε
3:14   But you 
3588
τον
[2the 
39
άγιον
3holy 
2532
και
4and 
1342
δίκαιον
5righteous one 
720
ηρνήσασθε
1denied], 
2532
και
and 
154
ητήσασθε
asked for 
435
άνδρα
a man, 
5406
φονέα
a murderer, 
5483
χαρισθήναι
to be granted 
1473
υμίν
to you; 
3:15   3588-1161
3:15   τον δε
3:15   and the 
747
αρχηγόν
chief 
3588
της
  
2222
ζωής
of life 
615
απεκτείνατε
you killed, 
3739
ον
whom 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
1453
ήγειρεν
raised 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
3739
ου
of which 
1473
ημείς
we 
3144-1510.2.4
μάρτυρές εσμεν
are witnesses. 
3:16   2532
3:16   και
3:16   And 
1909
επί
by 
3588
τη
the 
4102
πίστει
belief, 
3588
του
of the one 
3686-1473
ονόματος αυτού
of his name, 
3778
τούτον
this one 
3739
ον
whom 
2334
θεωρείτε
you view, 
2532
και
and 
1492
οίδατε
you know, 
4732
εστερέωσε
[2he made solid 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
1his name]; 
2532
και
and 
3588
η
the 
4102
πίστις
belief 
3588
η
which is 
1223
δι'
by 
1473
αυτού
him 
1325
έδωκεν
he gave 
1473
αυτώ
to him 
3588
την
  
3647-3778
ολοκληρίαν ταύτην
this wholeness 
561
απέναντι
before 
3956
πάντων
all 
1473
υμών
of you. 
3:17   2532
3:17   και
3:17   And 
3568
νυν
now, 
80
αδελφοί
brethren, 
1492
οίδα
I know 
3754
ότι
that 
2596
κατά
according to 
52
άγνοιαν
ignorance 
4238
επράξατε
you acted, 
5618
ώσπερ
as 
2532
και
also 
3588
οι
  
758-1473
άρχοντες υμών
your rulers. 
3:18   3588
3:18   ο
3:18     
1161
δε
But 
2316-3739
θεός α
what God 
4293
προκατήγγειλε
preannounced 
1223
διά
through 
4750
στόματος
the mouth 
3956
πάντων
of all 
3588
των
  
4396-1473
προφητών αυτού
his prophets, 
3958
παθείν
[3to suffer 
3588
τον
1 for the 
5547
χριστόν
2Christ], 
4137
επλήρωσεν
he fulfilled 
3779
ούτως
thus. 
3:19   3340
3:19   μετανοήσατε
3:19   Repent 
3767
ούν
then, 
2532
και
and 
1994
επιστρέψατε
turn, 
1519
εις
for 
3588
το
the 
1813
εξαλειφθήναι
wiping away 
1473
υμών
of your 
3588
τας
  
266
αμαρτίας
sins! 
3704
όπως
so that 
302-2064
αν έλθωσι
[3should come 
2540
καιροί
1times 
403
αναψύξεως
2of respite] 
575
από
from 
4383
προσώπου
the presence 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord, 
3:20   2532
3:20   και
3:20   and 
649
αποστείλη
he should send 
3588
τον
the one 
4296
προκεκηρυγμένον
who was publicly proclaimed 
1473
υμίν
to you — 
*
Ιησούν
Jesus 
5547
χριστόν
Christ, 
3:21   3739
3:21   ον
3:21   which 
1163
δει
[2must 
3772
ουρανόν
1heaven] 
3303
μεν
indeed 
1209
δέξασθαι
receive 
891
άχρι
till 
5550
χρόνων
times 
605
αποκαταστάσεως
of restoration 
3956
πάντων
of all things, 
3739
ων
of which 
2980-3588-2316
ελάλησεν ο θεός
God spoke 
1223
διά
through 
4750
στόματος
the mouth 
3956
πάντων
of all 
39-1473
αγίων αυτού
his holy 
4396
προφητών
prophets 
575
απ'
from 
165
αιώνος
the eon. 
3:22   *
3:22   Μωσής
3:22   [2Moses 
3303
μεν
3indeed 
1063
γαρ
1For 
4314
προς
5to 
3588
τους
6the 
3962
πατέρας
7fathers 
2036
είπεν
4said] 
3754
ότι
that, 
4396
προφήτην
[4a prophet 
1473
υμίν
5unto you 
450
αναστήσει
3shall raise up 
2962
κύριος
1 the Lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός υμών
2your God] 
1537
εκ
from 
3588
των
  
80-1473
αδελφών υμών
your brethren, 
5613
ως
as 
1473
εμέ
me; 
1473
αυτού
him 
191
ακούσεσθε
you shall hear 
2596
κατά
according to 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
302-2980
αν λαλήση
he should speak 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you. 
3:23   1510.8.3-1161
3:23   έσται δε
3:23   And it shall be 
3956
πάσα
every 
5590
ψυχή
soul 
3748
ήτις
which 
302
αν
ever 
3361
μη
should not 
191
ακούση
hearken 
3588
του
  
4396-1565
προφήτου εκείνου
to that prophet, 
1842
εξολοθρευθήσεται
shall be utterly destroyed 
1537
εκ
from 
3588
του
the 
2992
λαού
people. 
3:24   2532
3:24   και
3:24   And 
3956-1161
πάντες δε
indeed all 
3588
οι
the 
4396
προφήται
prophets 
575
από
from 
*
Σαμουήλ
Samuel 
2532
και
and 
3588
των
of the ones 
2517
καθεξής
in order, 
3745
όσοι
as many as 
2980
ελάλησαν
spoke, 
2532
και
also 
2605
κατήγγειλαν
announced 
3588
τας
  
2250-3778
ημέρας ταύτας
these days. 
3:25   1473-1510.2.5
3:25   υμείς εστε
3:25   You are 
5207
υιοί
sons 
3588
των
of the 
4396
προφητών
prophets, 
2532
και
and 
3588
της
of the 
1242
διαθήκης
covenant 
3739
ης
of which 
1303-3588-2316
διέθετο ο θεός
God ordained 
4314
προς
to 
3588
τους
  
3962-1473
πατέρας ημών
our fathers, 
3004
λέγων
saying 
4314
προς
to 
*
Αβραάμ
Abraham, 
2532
και
And 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4690-1473
σπέρματί σου
your seed 
1757
ενευλογηθήσονται
shall be blessed 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
the 
3965
πατριαί
families 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
3:26   1473
3:26   υμίν
3:26   To you 
4412
πρώτον
first 
3588
ο
  
2316
θεός
God, 
450
αναστήσας
having raised up 
3588
τον
  
3816-1473
παίδα αυτού
his servant 
*
Ιησούν
Jesus, 
649
απέστειλεν
sent 
1473
αυτόν
him 
2127
ευλογούντα
blessing 
1473
υμάς
you, 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
654
αποστρέφειν
turning 
1538
έκαστον
each 
575
από
from 
3588
των
  
4189-1473
πονηριών υμών
your wickednesses. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 2
Top of Page
Top of Page