Acts 2
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Pentecost
2:1   2532
2:1   και
2:1   And 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4845
συμπληρούσθαι
filling up 
3588
την
the 
2250
ημέραν
days 
3588
της
  
4005
πεντηκοστής
of Pentecost, 
1510.7.6
ήσαν
they were 
537
άπαντες
all together 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
1909-3588-1473
επί το αυτό
in the same place. 
2:2   2532
2:2   και
2:2   And 
1096
εγένετο
came 
869
άφνω
suddenly 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
3772
ουρανού
heaven 
2279
ήχος
a sound 
5618
ώσπερ
as if 
5342
φερομένης
[4being brought 
4157
πνοής
1of a 3breath 
972
βιαίας
2violent], 
2532
και
and 
4137
επλήρωσεν
filled 
3650
όλον
the whole 
3588
τον
  
3624
οίκον
house 
3739
ου
of which 
1510.7.6
ήσαν
they were 
2521
καθήμενοι
settled. 
2:3   2532
2:3   και
2:3   And 
3708
ώφθησαν
appeared 
1473
αυτοίς
to them 
1266
διαμεριζόμεναι
divided 
1100
γλώσσαι
tongues 
5616
ωσεί
as 
4442
πυρός
of fire, 
2523-5037
εκάθισέ τε
and it sat 
1909
εφ'
upon 
1520
ένα
[2one 
1538
έκαστον
1each] 
1473
αυτών
of them. 
2:4   2532
2:4   και
2:4   And 
4130
επλήσθησαν
they were filled 
537
άπαντες
all together 
4151
πνεύματος
[2spirit 
39
αγίου
1of holy], 
2532
και
and 
756
ήρξαντο
they began 
2980
λαλείν
to speak 
2087
ετέραις
with other 
1100
γλώσσαις
languages, 
2531
καθώς
as 
3588
το
the 
4151
πνεύμα
spirit 
1325
εδίδου
gave 
1473
αυτοίς
to them 
669
αποφθέγγεσθαι
to be declared. 
2:5   1510.7.6-1161
2:5   ήσαν δε
2:5   And there were 
1722
εν
[3in 
*
Ιερουσαλήμ
4Jerusalem 
2730
κατοικούντες
2dwelling 
*
Ιουδαίοι
1Jews], 
435
άνδρες
[2men 
2126
ευλαβείς
1reverent] 
575
από
from 
3956
παντός
every 
1484
έθνους
nation 
3588
των
of the ones 
5259
υπό
under 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven. 
2:6   1096
2:6   γενομένης
2:6   [5having taken place 
1161
δε
1And 
3588
της
2the 
5456
φωνής
3report 
3778
ταύτης
4of this], 
4905
συνήλθε
[3came together 
3588
το
1the 
4128
πλήθος
2multitude] 
2532
και
and 
4797
συνεχύθη
were confounded, 
3754
ότι
for 
191
ήκουον
they heard 
1520
εις
[2one 
1538
έκαστος
1each 
3588
τη
  
2398
ιδία
4in his own 
1258
διαλέκτω
5dialect 
2980-1473
λαλούντων αυτών
3of them speaking]. 
2:7   1839-1161
2:7   εξίσταντο δε
2:7   And they were amazed 
2532
και
and 
2296
εθαύμαζον
marvelled, 
3004
λέγοντες
saying 
4314
προς
to 
240
αλλήλους
one another, 
3756
ουκ
[4not 
2400
ιδού
1Behold 
3956
πάντες
5all 
3778
ούτοί
3these 
1510.2.6
εισιν
2are], 
3588
οι
the ones 
2980
λαλούντες
speaking, 
*
Γαλιλαίοι
Galileans? 
2:8   2532
2:8   και
2:8   And 
4459
πως
how 
1473-191
ημείς ακούομεν
hear we 
1538
έκαστος
each 
3588
τη
in 
2398
ιδία
[2own 
1258
διαλέκτω
3dialect 
1473
ημών
1our], 
1722
εν
in 
3739
η
which 
1080
εγεννήθημεν
we were born — 
2:9   *
2:9   Πάρθοι
2:9   Parthians, 
2532
και
and 
*
Μήδοι
Medes, 
2532
και
and 
*
Ελαμίται
Elamites, 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
2730
κατοικούντες
inhabiting 
3588
την
  
*
Μεσοποταμίαν
Mesopotamia, 
*-5037
Ιουδαίαν τε
and Judea, 
2532
και
and 
*
Καππαδοκίαν
Cappadocia, 
*
Πόντον
Pontus, 
2532
και
and 
3588
την
  
*
Ασίαν
Asia, 
2:10   *-5037
2:10   Φρυγίαν τε
2:10   both Phrygia 
2532
και
and 
*
Παμφυλίαν
Pamphylia, 
*
Αίγυπτον
Egypt, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
3313
μέρη
parts 
3588
της
  
*
Λιβύης
of Libya 
3588
της
of the one 
2596
κατά
about 
*
Κυρήνην
Cyrene, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
1927-*
επιδημούντες Ρωμαίοι
Romans emigrating here, 
*-5037
Ιουδαίοί τε
both Jews 
2532
και
and 
4339
προσήλυτοι
converts, 
2:11   *
2:11   Κρήτες
2:11   Cretans 
2532
και
and 
*
Αραβες
Arabians — 
191
ακούομεν
we hear 
2980-1473
λαλούντων αυτών
them speaking 
3588
ταις
  
2251
ημετέραις
in our own 
1100
γλώσσαις
languages 
3588
τα
the 
3167
μεγαλεία
magnificent things 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
2:12   1839
2:12   εξίσταντο
2:12   [3were amazed 
1161
δε
1And 
3956
πάντες
2all] 
2532
και
and 
1280
διηπόρουν
perplexed, 
243
άλλος
[2 the other 
4314
προς
3to 
243
άλλον
4another 
3004
λέγοντες
1saying], 
5100
τι
What 
302
αν
ever 
2309
θέλοι
would 
3778
τούτο
this 
1510.1
είναι
be? 
2:13   2087-1161
2:13   έτεροι δε
2:13   But others 
5512
χλευάζοντες
taunting 
3004
έλεγον
said 
3754
ότι
that, 
1098
γλεύκους
[2sweet new wine 
3325-1510.2.6
μεμεστωμένοι εισί
1They are stuffed with]. 
2:14   2476
2:14   σταθείς
2:14   [3standing 
1161
δε
1And 
*
Πέτρος
2Peter] 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
1733
ένδεκα
eleven, 
1869
επήρε
lifted up 
3588
την
  
5456-1473
φωνήν αυτού
his voice, 
2532
και
and 
669
απεφθέγξατο
declared 
1473
αυτοίς
to them, 
435
άνδρες
Men, 
*
Ιουδαίοι
Jews, 
2532
και
and 
3588
οι
[2the ones 
2730
κατοικούντες
3dwelling 
*
Ιερουσαλήμ
4in Jerusalem 
537
άπαντες
1all]; 
3778
τούτο
[2this 
1473-1110
υμίν γνωστόν
4made known to you 
1510.5
έστω
1let 3be], 
2532
και
and 
1801
ενωτίσασθε
give ear to 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματά μου
my words! 
2:15   3756
2:15   ου
2:15   [3 are not 
1063
γαρ
1For 
5613
ως
5as 
1473
υμείς
6you 
5274
υπολαμβάνετε
7undertake 
3778
ούτοι
2these 
3184
μεθύουσιν
4intoxicated], 
1510.2.3-1063
έστι γαρ
for it is 
5610
ώρα
[2hour 
5154
τρίτη
1 the third] 
3588
της
of the 
2250
ημέρας
day. 
Spirit Poured Out
2:16   235
2:16   αλλά
2:16   But 
3778
τούτό
this 
1510.2.3
εστι
is 
3588
το
the thing 
2046
ειρημένον
being spoken 
1223
διά
by 
3588
του
the 
4396
προφήτου
prophet 
*
Ιωήλ
Joel, 
2:17   2532
2:17   και
2:17   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2078
εσχάταις
last 
2250
ημέραις
days, 
3004
λέγει
says 
3588
ο
  
2316
θεός
God, 
1632
εκχεώ
I will pour out 
575
από
from 
3588
του
  
4151-1473
πνεύματός μου
my spirit 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
4561
σάρκα
flesh; 
2532
και
and 
4395
προφητεύσουσιν
[4shall prophesy 
3588
οι
  
5207-1473
υιοί υμών
1your sons 
2532
και
2and 
3588
αι
  
2364-1473
θυγατέρες υμών
3your daughters]; 
2532
και
and 
3588
οι
  
3495-1473
νεανίσκοι υμών
your young men 
3706
οράσεις
[2visions 
3708
όψονται
1shall see], 
2532
και
and 
3588
οι
  
4245-1473
πρεσβύτεροι υμών
your old men 
1798
ενύπνια
[2dreams 
1797
ενυπνιασθήσονται
1shall dream]. 
2:18   2532
2:18   και
2:18   And 
1065
γε
indeed 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
1401-1473
δούλους μου
my manservants 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τας
  
1399-1473
δούλας μου
my maidservants 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2250-1565
ημέραις εκείναις
those days 
1632
εκχεώ
I will pour out 
575
από
from 
3588
του
  
4151-1473
πνεύματός μου
my spirit; 
2532
και
and 
4395
προφητεύσουσιν
they shall prophesy. 
2:19   2532
2:19   και
2:19   And 
1325
δώσω
I will execute 
5059
τέρατα
miracles 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3772
ούρανώ
heaven 
507
άνω
upward, 
2532
και
and 
4592
σημεία
signs 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
2736
κάτω
below; 
129
αίμα
blood, 
2532
και
and 
4442
πυρ
fire, 
2532
και
and 
822
ατμίδα
vapor 
2586
καπνού
of smoke. 
2:20   3588
2:20   ο
2:20   The 
2246
ήλιος
sun 
3344
μεταστραφήσεται
shall be converted 
1519
εις
into 
4655
σκότος
darkness, 
2532
και
and 
3588
η
the 
4582
σελήνη
moon 
1519
εις
into 
129
αίμα
blood, 
4250
πριν
before 
2228
η
the 
2064
ελθείν
coming — 
3588
την
the 
2250
ημέραν
[4day 
2962
κυρίου
5 of the Lord 
3588
την
  
3173
μεγάλην
1great 
2532
και
2and 
2016
επιφανή
3apparent]. 
2:21   2532
2:21   και
2:21   And 
1510.8.3
έσται
it shall be 
3956
πας
all 
3739
ος
who 
302
αν
ever 
1941
επικαλέσηται
should call upon 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
2962
κυρίου
of the Lord 
4982
σωθήσεται
shall be delivered. 
2:22   435
2:22   άνδρες
2:22   Men, 
*
Ισραηλίται
Israelites, 
191
ακούσατε
hear 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words! 
*
Ιησούν
Jesus 
3588
τον
the 
*
Ναζωραίον
Nazarene, 
435
άνδρα
a man 
575
από
from 
3588
του
  
2316
θεού
God 
584
αποδεδειγμένον
exhibited 
1519
εις
unto 
1473
υμάς
you 
1411
δυνάμεσι
powers 
2532
και
and 
5059
τέρασι
miracles 
2532
και
and 
4592
σημείοις
signs, 
3739
οις
which 
4160
εποίησε
[2did 
1223
δι'
3through 
1473
αυτού
4him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
1722
εν
in 
3319-1473
μέσω υμών
your midst, 
2531
καθώς
as 
2532
και
even 
1473
αυτοί
you yourselves 
1492
οίδατε
know. 
2:23   3778
2:23   τούτον
2:23   This one 
3588
τη
[2by the 
3724
ωρισμένη
3confirmed 
1012
βουλή
4counsel 
2532
και
5and 
4268
προγνώσει
6foreknowledge 
3588
του
  
2316
θεού
7of God 
1560
έκδοτον
1delivered up]; 
2983
λαβόντες
having taken, 
1223
διά
[2by 
5495
χειρών
4hands 
459
ανόμων
3lawless 
4362
προσπήξαντες
5staking him up 
337
ανείλετε
1you did away with]. 
2:24   3739
2:24   ον
2:24   Whom 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
450
ανέστησε
raised up, 
3089
λύσας
having loosed 
3588
τας
the 
5604
ωδίνας
pangs 
3588
του
  
2288
θανάτου
of death; 
2530
καθότι
in so far as 
3756-1510.7.3
ουκ ην
it was not 
1415
δυνατόν
possible 
2902-1473
κρατείσθαι αυτόν
for him to be held 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
it. 
2:25   *-1063
2:25   Δαβίδ γαρ
2:25   For David 
3004
λέγει
says 
1519
εις
concerning 
1473
αυτόν
him, 
4308
προωρώμην
I foresaw 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord 
1799-1473
ενώπιόν μου
before me 
1275
διά παντός
continually; 
3754
ότι
for 
1537
εκ
[2at 
1188-1473
δεξιών μου
3my right hand 
1510.2.3
εστίν
1he is] 
2443
ίνα
that 
3361-4531
μη σαλευθώ
I shall not be shaken. 
2:26   1223
2:26   διά
2:26   On account of 
3778
τούτο
this 
2165
ευφράνθη
[2was made merry 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 
2532
και
and 
21
ηγαλλιάσατο
[2exulted 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσά μου
1my tongue]; 
2089-1161
έτι δε
but still 
2532
και
also 
3588
η
  
4561-1473
σαρξ μου
my flesh 
2681
κατασκηνώσει
shall encamp 
1909
επ'
in 
1680
ελπίδι
hope. 
2:27   3754
2:27   ότι
2:27   For 
3756-1459
ουκ εγκαταλείψεις
you shall not abandon 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 
1519
εις
into 
86
΄ Αδου
Hades, 
3761
ουδέ
nor 
1325
δώσεις
shall you give 
3588
τον
  
3741-1473
όσιόν σου
your sacred one 
1492
ιδείν
to see 
1312
διαφθοράν
corruption. 
2:28   1107
2:28   εγνώρισάς
2:28   You made known 
1473
μοι
to me 
3598
οδούς
the ways 
2222
ζωής
of life; 
4137
πληρώσεις
you shall fill 
1473
με
me 
2167
ευφροσύνης
with gladness 
3326
μετά
with 
3588
του
  
4383-1473
προσώπου σου
your countenance. 
2:29   435
2:29   άνδρες
2:29   Men, 
80
αδελφοί
brethren, 
1832
εξόν
it is allowed 
2036
ειπείν
to speak 
3326
μετά
with 
3954
παρρησίας
an open manner 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you 
4012
περί
concerning 
3588
του
the 
3966
πατριάρχου
patriarch 
*
Δαβίδ
David, 
3754
ότι
that 
2532
και
both 
5053
ετελεύτησε
he came to an end 
2532
και
and 
2290
ετάφη
was entombed, 
2532
και
and 
3588
το
  
3418-1473
μνήμα αυτού
his tomb 
1510.2.3
εστιν
is 
1722
εν
among 
1473
ημίν
us 
891
άχρι
as far as 
3588
της
  
2250-3778
ημέρας ταύτης
this day. 
2:30   4396
2:30   προφήτης
2:30   A prophet 
3767
ούν
then 
5224
υπάρχων
being, 
2532
και
and 
1492
ειδώς
knowing 
3754
ότι
that 
3727
όρκω
[4an oath 
3660
ώμοσεν
2swore 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
1537
εκ
(of 
2590
καρπού
the fruit 
3588
της
  
3751-1473
οσφύος αυτού
of his loin, 
3588
 το
the one 
2596
κατά
according to 
4561
σάρκα
the flesh,) 
450
αναστήσειν
to raise up 
3588
τον
the 
5547
χριστόν
Christ, 
2523
καθίσαι
to sit 
1909
επί
upon 
3588
του
  
2362-1473
θρόνου αυτού
his throne, 
2:31   4275
2:31   προϊδών
2:31   looking out ahead 
2980
ελάλησε
he spoke 
4012
περί
concerning 
3588
της
the 
386
αναστάσεως
resurrection 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ, 
3754
ότι
that 
3756-2641
ου κατελείφθη
[2was not left 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή αυτού
1his soul] 
1519
εις
in 
86
΄ Αδου
Hades, 
3761
ουδέ
nor 
3588
η
  
4561-1473
σάρξ αυτού
his flesh 
1492
είδε
saw 
1312
διαφθοράν
corruption. 
2:32   3778
2:32   τούτον
2:32   This 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus 
450-3588-2316
ανέστησεν ο θεός
God raised up, 
3739
ου
of which 
3956
πάντες
all 
1473
ημείς
we 
1510.2.4
εσμεν
are 
3144
μάρτυρες
witnesses. 
2:33   3588
2:33   τη
2:33   By the 
1188
δεξιά
right hand 
3767
ούν
then 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
5312
υψωθείς
having been raised up high, 
3588-5037
την τε
and the 
1860
επαγγελίαν
promise 
3588
του
of the 
39
αγίου
holy 
4151
πνεύματος
spirit 
2983
λαβών
having received 
3844
παρά
by 
3588
του
the 
3962
πατρός
father, 
1632
εξέχεε
he poured out 
3778
τούτο
this 
3739
ο
which 
3568-1473
νυν υμείς
you now 
991
βλέπετε
see 
2532
και
and 
191
ακούετε
hear. 
2:34   3756
2:34   ου
2:34   [3did not 
1063
γαρ
1For 
*
Δαβίδ
2David] 
305
ανέβη
ascend 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
3772
ουρανούς
heavens. 
3004-1161
λέγει δε
For he says 
1473
αυτός
himself, 
2036-3588-2962
είπεν ο κύριος
The Lord said 
3588
τω
to 
2962-1473
κυρίω μου
my Lord, 
2521
κάθου
Sit down 
1537
εκ
at 
1188-1473
δεξιών μου
my right, 
2:35   2193
2:35   έως
2:35   until 
302
αν
whenever 
5087
θω
I should establish 
3588
τους
  
2190-1473
εχθρούς σου
your enemies 
5286
υποπόδιον
as a footstool 
3588
των
  
4228-1473
ποδών σου
of your feet. 
2:36   806
2:36   ασφαλώς
2:36   With certainty 
3767
ούν
then 
1097
γινωσκέτω
let [4know 
3956
πας
1all 
3624
οίκος
2 the house 
*
Ισραήλ
3of Israel]! 
3754
ότι
that 
2532
και
[4both 
2962
κύριον
5Lord 
2532
και
6and 
5547
χριστόν
7Christ 
1473
αυτόν
3him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God 
4160
εποίησε
2made] — 
3778
τούτον
this 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus 
3739
ον
whom 
1473
υμείς
you 
4717
εσταυρώσατε
crucified. 
Three Thousand Added to the Assembly
2:37   191-1161
2:37   ακούσαντες δε
2:37   And having heard, 
2660
κατενύγησαν
they were vexed 
3588
τη
in the 
2588
καρδία
heart, 
2036-5037
είπόν τε
and they said 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Πέτρον
Peter 
2532
και
and 
3588
τους
the 
3062
λοιπούς
rest 
652
αποστόλους
of the apostles, 
5100
τι
What 
4160
ποιήσομεν
shall we do 
435
άνδρες
men, 
80
αδελφοί
brethren? 
2:38   *-1161
2:38   Πέτρος δε
2:38   And Peter 
5346
έφη
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3340
μετανοήσατε
Repent, 
2532
και
and 
907
βαπτισθήτω
be immersed 
1538
έκαστος
each 
1473
υμών
of you 
1909
επί
in 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ 
1519
εις
for 
859
άφεσιν
a release 
266
αμαρτιών
of sins! 
2532
και
and 
2983
λήψεσθε
you shall receive 
3588
την
the 
1431
δωρεάν
present 
3588
του
of the 
39
αγίου
holy 
4151
πνεύματος
spirit. 
2:39   1473-1063
2:39   υμίν γαρ
2:39   For to you 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
1860
επαγγελία
promise, 
2532
και
and 
3588
τοις
to 
5043-1473
τέκνοις υμών
your children, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the ones 
1519
εις
  
3112
μακράν
far away, 
3745
όσους
as many as 
302-4341
αν προσκαλέσηται
should call on 
2962
κύριος
the Lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός ημών
our God. 
2:40   2087
2:40   ετέροις
2:40   [3other 
5037
τε
1And with 
3056
λόγοις
4words 
4183
πλείοσιν
2many more] 
1263
διεμαρτύρετο
he testified 
2532
και
and 
3870
παρεκάλει
appealed, 
3004
λέγων
saying, 
4982
σώθητε
Be delivered 
575
από
from 
3588
της
  
1074
γενεάς
[2generation 
3588
της
  
4646-3778
σκολιάς ταύτης
1this crooked]. 
2:41   3588
2:41   οι
2:41   The ones 
3303
μεν
indeed 
3767
ούν
then 
780
ασμένως
gladly 
588
αποδεξάμενοι
receiving 
3588
τον
  
3056-1473
λόγον αυτού
his word 
907
εβαπτίσθησαν
were immersed; 
2532
και
and 
4369
προσετέθησαν
were added 
3588
τη
  
2250
ημέρα
[2day 
1565
εκείνη
1in that 
5590
ψυχαί
5souls 
5616
ωσεί
3about 
5153
τρισχίλιαι
4three thousand]. 
Possessions Held in Common
2:42   1510.7.6-1161
2:42   ήσαν δε
2:42   And they were 
4342
προσκαρτερούντες
attending constantly 
3588
τη
in the 
1322
διδαχή
teaching 
3588
των
of the 
652
αποστόλων
apostles, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
2842
κοινωνία
fellowship, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
2800
κλάσει
breaking 
3588
του
  
740
άρτου
of bread, 
2532
και
and 
3588
ταις
in the 
4335
προσευχαίς
prayers. 
2:43   1096
2:43   εγένετο
2:43   [3came 
1161
δε
1And 
3956
πάση
4to every 
5590
ψυχή
5soul 
5401
φόβος
2fear]; 
4183-5037
πολλά τε
and many 
5059
τέρατα
miracles 
2532
και
and 
4592
σημεία
signs 
1223
διά
[2through 
3588
των
3the 
652
αποστόλων
4apostles 
1096
εγίνετο
1took place]. 
2:44   3956-1161
2:44   πάντες δε
2:44   But all 
3588
οι
the ones 
4100
πιστεύοντες
believing 
1510.7.6
ήσαν
were 
1909-3588-1473
επί το αυτό
together, 
2532
και
and 
2192
είχον
had 
537
άπαντα
all 
2839
κοινά
in common. 
2:45   2532
2:45   και
2:45   And 
3588
τα
the 
2933
κτήματα
possessions 
2532
και
and 
3588
τας
the things 
5223
υπάρξεις
of substance 
4097
επίπρασκον
they sold, 
2532
και
and 
1266
διεμέριζον
they divided 
1473
αυτά
them 
3956
πάσι
to all 
2530
καθότι
in so far as 
302-5100
αν τις
anyone 
5532
χρείαν
[2need 
2192
είχε
1had]. 
2:46   2596
2:46   καθ'
2:46   [2by 
2250
ημέραν
3day 
5037
τε
1And] 
4342
προσκαρτερούντες
attending constantly 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
2806-5037
κλώντές τε
and breaking 
2596-3624
κατ' οίκον
[2in their houses 
740
άρτον
1bread], 
3335
μετελάμβανον
they shared 
5160
τροφής
provision 
1722
εν
with 
20
αγαλλιάσει
exultation 
2532
και
and 
858
αφελότητι
simplicity 
2588
καρδίας
of heart, 
2:47   134
2:47   αινούντες
2:47   praising 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
2192
έχοντες
having 
5484
χάριν
favor 
4314
προς
with 
3650
όλον
all 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
3588-1161
ο δε
And the 
2962
κύριος
Lord 
4369
προσετίθει
added 
3588
τους
the ones 
4982
σωζομένους
being delivered 
2596-2250
καθ' ημέραν
daily 
3588
τη
to the 
1577
εκκλησία
assembly. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 1
Top of Page
Top of Page