Acts 4
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Five Thousand Believe
4:1   2980
4:1   λαλούντων
4:1   [3speaking 
1161
δε
1And 
1473
αυτών
2of their] 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
2186
επέστησαν
[3stood by 
1473
αυτοίς
4them 
3588
οι
1the 
2409
ιερείς
2priests], 
2532
και
and 
3588
ο
the 
4755
στρατηγός
commandant 
3588
του
of the 
2413
ιερού
temple, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
*
Σαδδουκαίοι
Sadducees, 
4:2   1278
4:2   διαπονούμενοι
4:2   being worked up 
1223
διά
because of 
3588
το
  
1321-1473
διδάσκειν αυτούς
their teaching 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
2532
και
and 
2605
καταγγέλλειν
announcing 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ιησού
Jesus 
3588
την
the 
386
ανάστασιν
resurrection 
3588
των
of the 
3498
νεκρών
dead. 
4:3   2532
4:3   και
4:3   And 
1911
επέβαλον
they put upon 
1473
αυτοίς
them 
3588
τας
the 
5495
χείρας
hands, 
2532
και
and 
5087
έθεντο
put them 
1519
εις
in 
5084
τήρησιν
keep 
1519
εις
until 
3588
την
the 
839
αύριον
morrow; 
1510.7.3-1063
ην γαρ
for it was 
2073
εσπέρα
evening 
2235
ήδη
already. 
4:4   4183-1161
4:4   πολλοί δε
4:4   But many 
3588
των
of the ones 
191
ακουσάντων
hearing 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
4100
επίστευσαν
believed; 
2532
και
and 
1096
εγενήθη
[5was 
3588
ο
1the 
706
αριθμός
2number 
3588
των
3of the 
435
ανδρών
4men] 
5616
ωσεί
about 
5505
χιλιάδες
[2thousand 
4002
πέντε
1five]. 
Peter and John before the Sanhedrin
4:5   1096-1161
4:5   εγένετο δε
4:5   And it came to pass 
1909
επί
on 
3588
την
the 
839
αύριον
morrow, 
4863
συναχθήναι
[3gathered together 
1473
αυτών
1their 
3588
τους
  
758
άρχοντας
2rulers], 
2532
και
and 
4245
πρεσβυτέρους
elders, 
2532
και
and 
1122
γραμματείς
scribes 
1519
εις
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
4:6   2532
4:6   και
4:6   and 
*
΄ Ανναν
Annas 
3588
τον
the 
749
αρχιερέα
chief priest, 
2532
και
and 
*
Καϊάφαν
Caiaphas, 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John, 
2532
και
and 
*
Αλέξανδρον
Alexander, 
2532
και
and 
3745
όσοι
as many as 
1510.7.6
ήσαν
were 
1537
εκ
of 
1085
γένους
the family 
748
αρχιερατικού
of the chief priest. 
4:7   2532
4:7   και
4:7   And 
2476
στήσαντες
having stood 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3319
μέσω
midst, 
4441
επυνθάνοντο
they inquired, 
1722
εν
By 
4169
ποία
what 
1411
δυνάμει
power, 
2228
η
or 
1722
εν
in 
4169
ποίω
whose 
3686
ονόματι
name 
4160
εποιήσατε
do 
3778-1473
τούτο υμείς
you this? 
4:8   5119
4:8   τότε
4:8   Then 
*
Πέτρος
Peter, 
4130
πλησθείς
filled 
4151
πνεύματος
[2spirit 
39
αγίου
1of holy], 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
758
άρχοντες
Rulers 
3588
του
of the 
2992
λαού
people, 
2532
και
and 
4245
πρεσβύτεροι
elders 
3588
του
  
*
Ισραήλ
of Israel. 
4:9   1487
4:9   ει
4:9   If 
1473
ημείς
we 
4594
σήμερον
today 
350
ανακρινόμεθα
are questioned 
1909
επί
about 
2108
ευεργεσία
a good work 
444
ανθρώπου
[2man 
772
ασθενούς
1of the infirm], 
1722
εν
by 
5100
τίνι
how 
3778
ούτος
this one 
4982
σέσωσται
was delivered; 
4:10   1110-1510.5
4:10   γνωστόν έστω
4:10   let it be made known 
3956-1473
πάσιν υμίν
to you all, 
2532
και
and 
3956
παντί
to all 
3588
τω
the 
2992
λαώ
people 
*
Ισραήλ
of Israel, 
3754
ότι
that 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ 
3588
του
the 
*
Ναζωραίου
Nazarene, 
3739
ον
whom 
1473
υμείς
you 
4717
εσταυρώσατε
crucified, 
3739
ον
whom 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
1453
ήγειρεν
raised 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
1722
εν
by 
3778
τούτω
this one 
3778
ούτος
this man 
3936
παρέστηκεν
stands 
1799
ενώπιον
before 
1473
υμών
you 
5199
υγιής
in health. 
4:11   3778
4:11   ούτός
4:11   This one 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
3037
λίθος
stone 
3588
ο
  
1848
εξουθενηθείς
being treated with contempt 
5259
υφ
by 
1473
υμών
you 
3588
των
the ones 
3618
οικοδομούντων
building, 
3588
ο
the one 
1096
γενόμενος
becoming 
1519
εις
for 
2776
κεφαλήν
head 
1137
γωνίας
of the corner. 
4:12   2532
4:12   και
4:12   And 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 
1722
εν
[2in 
243
άλλω
4other 
3762
ουδενί
3no one 
3588
η
  
4991
σωτηρία
1deliverance]; 
3777-1063
ούτε γαρ
for neither 
3686
όνομά
[3name 
1510.2.3
εστιν
1is there 
2087
έτερον
2another] 
5259
υπό
under 
3588
τον
  
3772
ουρανόν
heaven 
3588
το
  
1325
δεδομένον
being given 
1722
εν
to 
444
ανθρώποις
men 
1722
εν
by 
3739
ω
which 
1163
δει
[2must 
4982
σωθήναι
3be delivered 
1473
ημάς
1we]. 
4:13   2334-1161
4:13   θεωρούντες δε
4:13   And viewing 
3588
την
the 
3588
του
  
*-3954
Πέτρου παρρησίαν
open manner of Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννου
John, 
2532
και
and 
2638
καταλαβόμενοι
taking it in 
3754
ότι
that 
444
άνθρωποι
[3men 
62
αγράμματοί
2illiterate 
1510.2.6
εισι
1they are] 
2532
και
and 
2399
ιδιώται
common people, 
2296
εθαύμαζον
they marvelled; 
1921-5037
επεγίνωσκόν τε
and they recognized 
1473
αυτούς
them, 
3754
ότι
that 
4862
συν
[2with 
3588
τω
  
*
Ιησού
3Jesus 
1510.7.6
ήσαν
1they were]. 
4:14   3588
4:14   τον
4:14   [3the 
1161
δε
1But 
444
άνθρωπον
4man 
991
βλέποντες
2seeing] 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them 
2476
εστώτα
standing, 
3588
τον
the one 
2323
τεθεραπευμένον
having been cured, 
3762
ουδέν
[2nothing 
2192
είχον
1they had] 
471
αντειπείν
to contradict. 
4:15   2753-1161
4:15   κελεύσαντες δε
4:15   And having bid 
1473
αυτούς
them 
1854
έξω
[2outside 
3588
του
3the 
4892
συνεδρίου
4sanhedrin 
565
απελθείν
1to go forth], 
4820
συνέβαλλον
they engaged 
4314
προς
with 
240
αλλήλους
one another, 
4:16   3004
4:16   λέγοντες
4:16   saying, 
5100
τι
What 
4160
ποιήσομεν
shall we do 
3588
τοις
  
444-3778
ανθρώποις τούτοις
to these men? 
3754-3303-1063
ότι μεν γαρ
For indeed 
1110
γνωστόν
a known 
4592
σημείον
sign 
1096
γέγονε
having taken place 
1223
δι'
through 
1473
αυτών
them 
3956
πάσι
[2to all 
3588
τοις
3the ones 
2730
κατοικούσιν
4dwelling 
*
Ιερουσαλήμ
5in Jerusalem 
5318
φανερόν
1 is apparent]; 
2532
και
and 
3756
ου
we are not 
1410
δυνάμεθα
able 
720
αρνήσασθαι
to deny it. 
4:17   235
4:17   αλλ'
4:17   But 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[2not 
1909
επί
4unto 
4183
πλείον
5more 
1268
διανεμηθή
1it should 3be spread] 
1519
εις
among 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
547
απειλή
with intimidation 
546
απειλησώμεθα
we should press 
1473
αυτοίς
upon them, 
3371
μηκέτι
to no longer 
2980
λαλείν
speak 
1909
επί
in 
3588
τω
  
3686-3778
ονόματι τούτω
this name 
3367
μηδενί
to not one 
444
ανθρώπων
of men. 
4:18   2532
4:18   και
4:18   And 
2564
καλέσαντες
having called 
1473
αυτούς
them, 
3853
παρήγγειλαν
they summoned 
1473
αυτοίς
them 
3588
το
  
2527
καθόλου
[3altogether 
3361
μη
1to not 
5350
φθέγγεσθαι
2utter a sound] 
3366
μηδέ
nor 
1321
διδάσκειν
to teach 
1909
επί
in 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
3588
του
  
*
Ιησού
of Jesus. 
4:19   3588
4:19   ο
4:19     
1161
δε
But 
*
Πέτρος
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννης
John 
611
αποκριθέντες
answering 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
2036
είπον
said, 
1487
ει
If 
13421-510.2.3
δίκαιόν εστιν
it is just 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God 
1473-191
υμών ακούειν
to hearken to you 
3123
μάλλον
rather 
2228
η
than 
3588
του
  
2316
θεού
God, 
2919
κρίνατε
you judge! 
4:20   3756
4:20   ου
4:20   [3are not 
1410
δυνάμεθα
4able 
1063
γαρ
1For 
1473
ημείς
2we] 
3739
α
what 
1492
είδομεν
we know 
2532
και
and 
191
ηκούσαμεν
hear 
3361
μη
to not 
2980
λαλείν
speak. 
4:21   3588-1161
4:21   οι δε
4:21   And the one 
4324
προσαπειλησάμενοι
adding threats 
630
απέλυσαν
released 
1473
αυτούς
them, 
3367
μηδέν
[2nothing 
2147
ευρίσκοντες
1finding] 
3588
το
  
4459
πως
how 
2849
κολάσονται
they shall punish 
1473
αυτούς
them, 
1223
διά
on account of 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
3754
ότι
For 
3956
πάντες
all 
1392
εδόξαζον
glorified 
3588
τον
  
2316
θεόν
God 
1909
επί
over 
3588
τω
the thing 
1096
γεγονότι
having taken place. 
4:22   2094
4:22   ετών
4:22   [7years old 
1063
γαρ
1For 
1510.7.3
ην
4was 
4183
πλειόνων
5more than 
5062
τεσσαράκοντα
6forty 
3588
ο
2the 
444
άνθρωπος
3man] 
1909
εφ'
upon 
3739
ον
which 
1096
εγεγόνει
had taken place 
3588
το
  
4592-3778
σημείον τούτο
this sign 
3588
της
  
2392
ιάσεως
of healing. 
4:23   630-1161
4:23   απολυθέντες δε
4:23   And having been released, 
2064
ήλθον
they came 
4314
προς
to 
3588
τους
their 
2398
ιδίους
own, 
2532
και
and 
518
απήγγειλαν
reported 
3745
όσα
as much as 
4314
προς
[7to 
1473
αυτούς
8them 
3588
οι
1the 
749
αρχιερείς
2chief priests 
2532
και
3and 
3588
οι
4the 
4245
πρεσβύτεροι
5elders 
2036
είπον
6said]. 
4:24   3588
4:24   οι
4:24     
1161
δε
And 
191
ακούσαντες
having heard, 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
142
ήραν
they lifted 
5456
φωνήν
a voice 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
2036
είπον
said, 
1203
δέσποτα
O Master, 
1473
συ
you are 
3588
ο
  
2316
θεός
God, 
3588
ο
the one 
4160
ποιήσας
making 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
3588
την
the 
2281
θάλασσαν
sea, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them; 
4:25   3588
4:25   ο
4:25   the one 
1223
διά
[2through 
4750
στόματος
3 the mouth 
*
Δαβίδ
4of David 
3588
του
  
3816-1473
παιδός σου
5your servant 
2036
ειπών
1having spoken], 
2444
ινατί
Why do 
5433
εφρύαξαν
[2neigh 
1484
έθνη
1nations], 
2532
και
and 
2992
λαοί
peoples 
3191
εμελέτησαν
meditate upon 
2756
κενά
vain things? 
4:26   3936
4:26   παρέστησαν
4:26   [5stood 
3588
οι
1The 
935
βασιλείς
2kings 
3588
της
3of the 
1093
γης
4earth], 
2532
και
and 
3588
οι
the 
758
άρχοντες
rulers 
4863
συνήχθησαν
gathered 
1909-3588-1473
επί το αυτό
together 
2596
κατά
against 
3588
του
the 
2962
κυρίου
Lord, 
2532
και
and 
2596
κατά
against 
3588
του
  
5547-1473
χριστού αυτού
his Christ. 
4:27   4863-1063
4:27   συνήχθησαν γαρ
4:27   For they gathered together 
1909
επ'
in 
225
αληθείας
truth 
1909
επί
against 
3588
τον
the 
39
άγιον
holy one, 
3816-1473
παίδά σου
your servant 
*
Ιησούν
Jesus, 
3739
ον
whom 
5548
έχρισας
you anointed — 
*-5037
Ηρώδης τε
both Herod 
2532
και
and 
*
Πόντιος
Pontius 
*
Πιλάτος
Pilate, 
4862
συν
with 
1484
έθνεσι
nations, 
2532
και
and 
2992
λαοίς
peoples 
*
Ισραήλ
of Israel, 
4:28   4160
4:28   ποιήσαι
4:28   to do 
3745
όσα
as much as 
3588
η
  
5495-1473
χείρ σου
your hand 
2532
και
and 
3588
η
  
1012-1473
βουλή σου
your counsel 
4309
προώρισε
predefined 
1096
γενέσθαι
to take place. 
4:29   2532
4:29   και
4:29   And 
3569
τα νυν
at present, 
2962
κύριε
O Lord, 
1896
έπιδε
look 
1909
επί
upon 
3588
τας
  
547-1473
απειλάς αυτών
their intimidations, 
2532
και
and 
1325
δος
grant 
3588
τοις
to 
1401-1473
δούλοις σου
your servants 
3326
μετά
with 
3954-3956
παρρησίας πάσης
every open manner 
2980
λαλείν
to speak 
3588
τον
  
3056-1473
λόγον σου
your word! 
4:30   1722
4:30   εν
4:30   in 
3588
τω
the thing 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
[2your hand 
1614-1473
εκτείνείν σε
1you stretching out] 
1519
εις
for 
2392
ίασιν
healing; 
2532
και
and 
4592
σημεία
signs 
2532
και
and 
5059
τέρατα
miracles 
1096
γίνεσθαι
to take place 
1223
διά
through 
3588
του
the 
3686
ονόματος
name 
3588
του
  
39
αγίου
[2holy 
3816
παιδός
3servant 
1473
σου
1of your] 
*
Ιησού
Jesus. 
4:31   2532
4:31   και
4:31   And 
1189-1473
δεηθέντων αυτών
in their beseeching 
4531
εσαλεύθη
[7was shaken 
3588
ο
1the 
5117
τόπος
2place 
1722
εν
3in 
3739
ω
4which 
1510.7.6
ήσαν
5they were 
4863
συνηγμένοι
6being gathered together], 
2532
και
and 
4130
επλήσθησαν
they were [2filled 
537
άπαντες
1all 
4151
πνεύματος
4spirit 
39
αγίου
3of holy], 
2532
και
and 
2980
ελάλουν
they spoke 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
3326
μετά
with 
3954
παρρησίας
confidence. 
4:32   3588-1161
4:32   του δε
4:32   And the 
4128
πλήθους
multitude 
3588
των
of the ones 
4100
πιστευσάντων
believing 
1510.7.3
ην
was 
3588
η
  
2588
καρδία
[2heart 
2532
και
3and 
3588
η
  
5590
ψυχή
4soul 
1520
μία
1of one]; 
2532
και
and 
3761
ουδέ
not even 
1520
εις
one 
5100
τι
[2anything 
3588
των
  
5224
υπαρχόντων
3existing 
1473
αυτώ
4to him 
3004
έλεγεν
1said ] 
2398-1510.1
ίδιον είναι
to be his own; 
235
αλλ'
but 
1510.7.3
ην
[2 were 
1473
αυτοίς
4to them 
537
άπαντα
1all things 
2839
κοινά
3in common]. 
4:33   2532
4:33   και
4:33   And 
3173
μεγάλη
with great 
1411
δυνάμει
power 
591
απεδίδουν
[3rendered 
3588
το
  
3142
μαρτύριον
4testimony 
3588
οι
1the 
652
απόστολοι
2apostles] 
3588
της
of the 
386
αναστάσεως
resurrection 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord 
*
Ιησού
Jesus; 
5484
χάρις
[3favor 
5037
τε
1and 
3173
μεγάλη
2great] 
1510.7.3
ην
was 
1909
επί
upon 
3956
πάντας
all 
1473
αυτούς
of them. 
4:34   3761-1063
4:34   ουδέ γαρ
4:34   For neither 
1729
ενδεής
[2lacking 
5100
τις
1anyone] 
5224
υπήρχεν
existed 
1722
εν
among 
1473
αυτοίς
them; 
3745-1063
όσοι γαρ
for as many as 
2935
κτήτορες
were owners 
5564
χωρίων
of places 
2228
η
or 
3614
οικιών
houses 
5224
υπήρχον
existing to them, 
4453
πωλούντες
by selling 
5342
έφερον
they brought 
3588
τας
the 
5092
τιμάς
value 
3588
των
of the things 
4097
πιπρασκομένων
being sold, 
4:35   2532
4:35   και
4:35   and 
5087
ετίθουν
they put it 
3844
παρά
by 
3588
τους
the 
4228
πόδας
feet 
3588
των
of the 
652
αποστόλων
apostles; 
1239-1161
διεδίδοτο δε
and it was distributed 
1538
εκάστω
to each 
2530
καθότι
in so far as 
302-5100
αν τις
any should 
5532
χρείαν
[2need 
2192
είχεν
1have]. 
4:36   *-1161
4:36   Ιωσής δε
4:36   And Joses, 
3588
ο
the one 
1941
επικληθείς
being called 
*
Βαρναβάς
Barnabas 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
652
αποστόλων
apostles, 
3739
ο
(which 
1510.2.3
εστι
is, 
3177
μεθερμηνευόμενον
being translated, 
5207
υιός
Son 
3874
παρακλήσεως
of Comfort), 
*
Λευϊτης
a Levite, 
*
Κύπριος
a Cypriot 
3588
τω
  
1085
γένει
by race, 
4:37   5224
4:37   υπάρχοντος
4:37   [3existing 
1473
αυτώ
4to him 
68
αγρού
2a field 
4453
πωλήσας
1having sold], 
5342
ήνεγκε
brought 
3588
το
the 
5536
χρήμα
thing, 
2532
και
and 
5087
έθηκε
put it 
3844
παρά
by 
3588
τους
the 
4228
πόδας
feet 
3588
των
of the 
652
αποστόλων
apostles. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 3
Top of Page
Top of Page