Acts 22
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul's Defense
22:1   435
22:1   άνδρες
22:1   Men, 
80
αδελφοί
brethren, 
2532
και
and 
3962
πατέρες
fathers, 
191
ακούσατέ
hear 
1473
μου
my 
3588
της
  
4314
προς
[2to 
1473
υμάς
3you 
3568
νυν
4now 
627
απολογίας
1defense]! 
22:2   191-1161
22:2   ακούσαντες δε
22:2   And hearing 
3754
ότι
that 
3588
τη
in the 
*
Εβραϊδι
Hebrew 
1258
διαλέκτω
dialect 
4377
προσεφώνει
he called out to 
1473
αυτοίς
them, 
3123
μάλλον
the more 
3930
παρέσχον
they made 
2271
ησυχίαν
rest. 
22:3   2532
22:3   και
22:3   And 
5346
φησίν
he says, 
1473
εγώ
I 
3303
μεν
indeed 
1510.2.1
ειμι
am 
435
ανήρ
a man, 
*
Ιουδαίος
a Jew, 
1080
γεγεννημένος
being born 
1722
εν
in 
*
Ταρσώ
Tarsus 
3588
της
  
*
Κιλικίας
of Cilicia, 
397-1161
ανατεθραμμένος δε
but being reared 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4172-3778
πόλει ταύτη
this city 
3844
παρά
by 
3588
τους
the 
4228
πόδας
feet 
*
Γαμαλιήλ
of Gamaliel, 
3811
πεπαιδευμένος
being instructed 
2596
κατά
according to 
195
ακρίβειαν
the exactness 
3588
του
of the 
3971
πατρώου
paternal 
3551
νόμου
law, 
2207
ζηλωτής
[2zealous 
5224
υπάρχων
1being] 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2531
καθώς
as 
3956
πάντες
all 
1473
υμείς
you 
1510.2.5
εστε
are 
4594
σήμερον
today; 
22:4   3739
22:4   ος
22:4   one who 
3778
ταύτην
[2this 
3588
την
  
3598
οδόν
3way 
1377
εδίωξα
1persecuted] 
891
άχρι
unto 
2288
θανάτου
death, 
1195
δεσμεύων
binding 
2532
και
and 
3860
παραδιδούς
delivering up 
1519
εις
unto 
5438
φυλακάς
prisons 
435-5037
άνδρας τε
both men 
2532
και
and 
1135
γυναίκας
women; 
22:5   5613
22:5   ως
22:5   as 
2532
και
also 
3588
ο
the 
749
αρχιερεύς
chief priest 
3140
μαρτυρεί
bears witness 
1473
μοι
to me, 
2532
και
and 
3956
παν
all 
3588
το
the 
4244
πρεσβυτέριον
council of elders; 
3844
παρ'
by 
3739
ων
whom 
2532
και
also 
1992
επιστολάς
letters 
1209
δεξάμενος
having received, 
4314
προς
[2to 
3588
τους
3the 
80
αδελφούς
4brethren 
1519
εις
5in 
*
Δαμασκόν
6Damascus 
4198
επορευόμην
1I went], 
71
άξων
for leading 
2532
και
also 
3588
τους
the ones 
1566
εκείσε
at that place 
1510.6
όντας
being 
1210
δεδεμένους
bound 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
2443
ίνα
that 
5097
τιμωρηθώσιν
they should be punished. 
22:6   1096-1161
22:6   εγένετο δε
22:6   And it happened 
1473
μοι
to me 
4198
πορευομένω
going 
2532
και
and 
1448
εγγίζοντι
approaching 
3588
τη
  
*
Δαμασκώ
to Damascus 
4012
περί
around 
3314
μεσημβρίαν
midday, 
1810
εξαίφνης
suddenly 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
3772
ουρανού
heaven 
4015
περιαστράψαι
flashed about 
5457
φως
a light, 
2425
ικανόν
a fit amount 
4012
περί
around 
1473
εμέ
me. 
22:7   4098-5037
22:7   έπεσόν τε
22:7   And I fell 
1519
εις
onto 
3588
το
the 
1475
έδαφος
ground, 
2532
και
and 
191
ήκουσα
I heard 
5456
φωνής
a voice 
3004
λεγούσης
saying 
1473
μοι
to me, 
*
Σαούλ
Saul, 
*
Σαούλ
Saul, 
5100
τι
why 
1473-1377
με διώκεις
do you persecute me? 
22:8   1473-1161
22:8   εγώ δε
22:8   And I 
611
απεκρίθην
answered, 
5100
τις
Who 
1510.2.2
ει
are you, 
2962
κύριε
O Lord? 
2036-5037
είπέ τε
And he said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
*
Ιησούς
Jesus 
3588
ο
the 
*
Ναζωραίος
Nazarene, 
3739
ον
whom 
1473
συ
you 
1377
διώκεις
persecute. 
22:9   3588-1161
22:9   οι δε
22:9   And the ones 
4862
συν
[2with 
1473
εμοί
3me 
1510.6
όντες
1being] 
3588
το
  
3303
μεν
indeed 
5457
φως
[2a light 
2300
εθεάσαντο
1saw], 
2532
και
and 
1719
έμφοβοι
[2thrown into fear 
1096
εγένοντο
1became]; 
3588
την
[4the 
1161
δε
1but 
5456
φωνήν
5voice 
3756
ουκ
2they did not 
191
ήκουσαν
3hear] 
3588
του
of the one 
2980
λαλούντός
speaking 
1473
μοι
to me. 
22:10   2036-1161
22:10   είπον δε
22:10   And I said, 
5100
τι
What 
4160
ποιήσω
shall I do, 
2962
κύριε
O Lord? 
3588
ο
  
1161
δε
And 
2962
κύριος
the Lord 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
450
αναστάς
Having risen up, 
4198
πορεύου
go 
1519
εις
unto 
*
Δαμασκόν
Damascus! 
2546
κακεί
and there 
1473-2980
σοι λαληθήσεται
it shall be told to you 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all the things 
3739
ων
which 
5021
τέτακταί
is arranged 
1473
σοι
for you 
4160
ποιήσαι
to do. 
22:11   5613-1161
22:11   ως δε
22:11   And as 
3756
ουκ
I did not 
1689
ενέβλεπον
look at anything 
575
από
because of 
3588
της
the 
1391
δόξης
glory 
3588
του
  
5457-1565
φωτός εκείνου
of that light, 
5496
χειραγωγούμενος
being led by the hand 
5259
υπό
by 
3588
των
the ones 
4895
συνόντων
being with 
1473
μοι
me, 
2064
ήλθον
I came 
1519
εις
unto 
*
Δαμασκόν
Damascus. 
22:12   *
22:12   Ανανίας
22:12   [3Ananias 
1161
δε
1And 
5100
τις
2a certain], 
435
ανήρ
[2man 
2152
ευσεβής
1a pious] 
2596
κατά
according to 
3588
τον
the 
3551
νόμον
law, 
3140
μαρτυρούμενος
borne witness to 
5259
υπό
by 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
2730
κατοικούντων
[2dwelling 
1722
εν
3in 
*
Δαμασκώ
4Damascus 
*
Ιουδαίων
1Jews], 
22:13   2064
22:13   ελθών
22:13   having come 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
2532
και
and 
2186
επιστάς
having stood by, 
2036
είπέ
said 
1473
μοι
to me, 
*-80
Σαούλ αδελφέ
O brother Saul, 
308
ανάβλεψον
look up! 
2504
καγώ
And I 
1473-3588
αυτή τη
the same 
5610
ώρα
hour 
308
ανέβλεψα
looked up 
1519
εις
on 
1473
αυτόν
him. 
22:14   3588
22:14   ο
22:14     
1161
δε
And 
2036
είπεν
he said, 
3588
ο
The 
2316
θεός
God 
3588
των
  
3962-1473
πατέρων ημών
of our fathers 
4400
προεχειρίσατό
handpicked 
1473
σε
you 
1097
γνώναι
to know 
3588
το
  
2307-1473
θέλημα αυτού
his will, 
2532
και
and 
1492
ιδείν
to behold 
3588
τον
the 
1342
δίκαιον
just one, 
2532
και
and 
191
ακούσαι
to hear 
5456
φωνήν
the voice 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτού
his mouth; 
22:15   3754
22:15   ότι
22:15   for 
1510.8.2
έση
you will be 
3144
μάρτυς
a witness 
1473
αυτώ
to him 
4314
προς
to 
3956
πάντας
all 
444
ανθρώπους
men 
3739
ων
of what 
3708
εώρακας
you have seen 
2532
και
and 
191
ήκουσας
heard. 
22:16   2532
22:16   και
22:16   And 
3568
νυν
now, 
5100
τι
why 
3195
μέλλεις
be about to ? 
450
αναστάς
Having arisen, 
907
βάπτισαι
be immersed 
2532
και
and 
628
απόλουσαι
wash off 
3588
τας
  
266-1473
αμαρτίας σου
your sins, 
1941
επικαλεσάμενος
calling upon 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord. 
22:17   1096-1161
22:17   εγένετο δε
22:17   And it happened 
1473
μοι
to me 
5290
υποστρέψαντι
in returning 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
2532
και
and 
4336-1473
προσευχομένου μου
my praying 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
1096
γενέσθαι
there took place 
1473-1722
με εν
in me 
1611
εκστάσει
a change of state, 
22:18   2532
22:18   και
22:18   and 
1492
ιδείν
beholding 
1473
αυτόν
him 
3004
λέγοντά
saying 
1473
μοι
to me, 
4692
σπεύσον
Hasten 
2532
και
and 
1831
έξελθε
go forth 
1722
εν
  
5034
τάχει
quickly 
1537
εξ
from 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem! 
1360
διότι
because 
3756
ου
they will not 
3858
παραδέξονταί
welcome 
1473
σου
your 
3588
την
  
3141
μαρτυρίαν
testimony 
4012
περί
concerning 
1473
εμού
me. 
22:19   2504
22:19   καγώ
22:19   And I 
2036
είπον
said, 
2962
κύριε
O Lord, 
1473
αυτοί
they 
1987
επίστανται
know 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
I 
1510.7.1
ήμην
was 
5439
φυλακίζων
casting into prison 
2532
και
and 
1194
δέρων
flaying 
2596
κατά
against 
3588
τας
the 
4864
συναγωγάς
synagogues 
3588
τους
of the ones 
4100
πιστεύοντας
believing 
1909
επί
upon 
1473
σε
you. 
22:20   2532
22:20   και
22:20   And 
3753
ότε
when 
1632
εξεχείτο
[5was poured out 
3588
το
1the 
129
αίμα
2blood 
*
Στεφάνου
3of Stephen 
3588
του
  
31441473
μάρτυρός  σου
4your witness], 
2532
και
also 
1473
αυτός
I myself 
1510.7.1
ήμην
was 
2186
εφεστώς
standing by, 
2532
και
and 
4909
συνευδοκών
assenting with 
3588
τη
  
336-1473
αναιρέσει αυτού
his removal, 
5442
φυλάσσων
guarding 
3588
τα
the 
2440
ιμάτια
garments 
3588
των
of the ones 
337
αναιρούντων
doing away with 
1473
αυτόν
him. 
22:21   2532
22:21   και
22:21   And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
4198
πορεύου
Go! 
3754
ότι
for 
1473
εγώ
I 
1519
εις
[3unto 
1484
έθνη
4nations 
3112
μακράν
5far off 
1821
εξαποστελώ
1shall send 
1473
σε
2you]! 
22:22   191-1161
22:22   ήκουον δε
22:22   And they heard 
1473
αυτού
him 
891
άχρι
until 
3778
τούτου
this 
3588
του
  
3056
λόγου
word, 
2532
και
and 
1869
επήραν
they lifted up 
3588
την
  
5456-1473
φωνήν αυτών
their voice, 
3004
λέγοντες
saying, 
142
αίρε
Take 
575
από
[2from 
3588
της
3the 
1093
γης
4earth 
3588
τον
  
5108
τοιούτον
1such a one]! 
3756-1063
ου γαρ
for it is not 
2520
καθήκεν
fit 
1473
αυτόν
for him 
2198
ζην
to live. 
22:23   2896
22:23   κραζόντων
22:23   [3crying out 
1161
δε
1And 
1473
αυτών
2of their], 
2532
και
and 
4495
ριπτούντων
tossing 
3588
τα
their 
2440
ιμάτια
garments, 
2532
και
and 
2868
κονιορτόν
[2dust 
906
βαλλόντων
1throwing] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
109
αέρα
air, 
22:24   2753
22:24   εκέλευσεν
22:24   [3bid 
1473
αυτόν
4him 
3588
ο
1the 
5506
χιλίαρχος
2commander] 
71
άγεσθαι
to be led 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp, 
2036
ειπών
having said, 
3148
μάστιξιν
[3with whips 
426
ανετάζεσθαι
1Investigate 
1473
αυτόν
2him], 
2443
ίνα
that 
1921
επιγνώ
we should know 
1223
δι'
for 
3739
ην
what 
156
αιτίαν
reason 
3779
ούτως
thus 
2019
επεφώνουν
they sounded out 
1473
αυτώ
against him. 
22:25   5613-1161
22:25   ως δε
22:25   And as 
4385
προέτειναν αυτόν
they stretched him forward 
3588
τοις
with the 
2438
ιμάσιν
straps, 
2036
είπε
[2said 
4314
προς
3to 
3588
τον
4the 
2476
εστώτα
6standing 
1543
εκατόνταρχον
5centurion 
3588
ο
  
*
Παύλος
1Paul], 
1487
ει
Is it 
444-*
άνθρωπον Ρωμαίον
[4a Roman man 
2532
και
5and 
178
ακατάκριτον
6uncondemned 
1832
έξεστιν
1allowed 
1473
υμίν
2for you 
3147
μαστίζειν
3to crack the whip on]? 
22:26   191-1161
22:26   ακούσας δε
22:26   And hearing, 
3588
ο
the 
1543
εκατόνταρχος
centurion 
4334
προσελθών
came forward 
518
απήγγειλε
to report 
3588
τω
to the 
5506
χιλιάρχω
commander, 
3004
λέγων
saying, 
3708
όρα
Look to 
5100
τι
what 
3195
μέλλεις
you are about 
4160
ποιείν
to do! 
3588
ο
  
1063
γαρ
for 
444-3778
άνθρωπος ούτος
this man 
*-1510.2.3
Ρωμαίός εστι
is a Roman. 
22:27   4334-1161
22:27   προσελθών δε
22:27   And having come forward, 
3588
ο
the 
5506
χιλίαρχος
commander 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
3004
λέγε
Tell 
1473
μοι
me 
1487
ει
if 
1473
συ
you 
*-1510.2.2
Ρωμαίος ει
are a Roman? 
3588
ο
  
1161
δε
And 
5346
έφη
he said, 
3483
ναι
Yes. 
22:28   611
22:28   απεκρίθη
22:28   [4responded 
5037
τε
1And 
3588
ο
2the 
5506
χιλίαρχος
3commander], 
1473
εγώ
I 
4183
πολλού
by a great 
2774
κεφαλαίου
sum 
3588
την
  
4174-3778
πολιτείαν ταύτην
[2this citizenship 
2932
εκτησάμην
1acquired]. 
3588
ο
  
1161
δε
And 
*
Παύλος
Paul 
5346
έφη
said, 
1473-1161
εγώ δε
But I 
2532
και
even 
1080
γεγέννημαι
was born to it. 
22:29   2112-3767
22:29   ευθέως ουν
22:29   Then immediately 
868
απέστησαν
[4abstained 
575
απ'
5from 
1473
αυτού
6him 
3588
οι
1the ones 
3195
μέλλοντες
2being about 
1473-426
αυτόν ανετάζειν
3to investigate him]. 
2532
και
And 
3588
ο
the 
5506
χιλίαρχος
commander 
1161
δε
also 
5399
εφοβήθη
feared, 
1921
επιγνούς
realizing 
3754
ότι
that 
*-1510.2.3
Ρωμαίός εστι
he is a Roman, 
2532
και
and 
3754
ότι
that 
1510.7.3
ην
he was 
1473-1210
αυτόν δεδεκώς
tied up by him. 
22:30   3588-1161
22:30   τη δε
22:30   And the 
1887
επαύριον
next day, 
1014
βουλόμενος
wanting 
1097
γνώναι
to know 
3588
το
  
804
ασφαλές
safely 
3588
το
  
5100-2723
τι κατηγορείται
why he is charged 
3844
παρά
by 
3588
των
the 
*
Ιουδαίων
Jews, 
3089
έλυσεν
he loosed 
1473
αυτόν
him 
575
από
from 
3588
των
the 
1199
δεσμών
bonds, 
2532
και
and 
2753
εκέλευσεν
bid 
2064
ελθείν
[3to come 
3588
τους
1the 
749
αρχιερείς
2chief priests] 
2532
και
and 
3650
όλον
all 
3588
το
  
4892-1473
συνέδριον αυτών
their sanhedrin; 
2532
και
and 
2609
καταγαγών
leading down 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul, 
2476
έστησεν
he stood him 
1519
εις
among 
1473
αυτούς
them. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 21
Top of Page
Top of Page