Acts 21
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul Embarks for Jerusalem
21:1   5613-1161
21:1   ως δε
21:1   And when 
1096
εγένετο
it came to pass, 
321-1473
αναχθήναι ημάς
we embarked, 
645
αποσπασθέντας
having drawn away 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them, 
2113
ευθυδρομήσαντες
having run direct, 
2064
ήλθομεν
we came 
1519
εις
unto 
3588
την
  
*
Κων
Cos; 
3588-1161
τη δε
and the 
1836
εξής
next day 
1519
εις
unto 
3588
την
  
*
Ρόδον
Rhodes, 
2547
κακείθεν
and from there 
1519
εις
unto 
*
Πάταρα
Patara. 
21:2   2532
21:2   και
21:2   And 
2147
ευρόντες
having found 
4143
πλοίον
a boat 
1276
διαπερών
passing through 
1519
εις
unto 
*
Φοινίκην
Phoenicia, 
1910
επιβάντες
having set foot on it 
321
ανήχθημεν
we embarked. 
21:3   398
21:3   αναφανέντες
21:3   [3having appeared 
1161
δε
1And 
3588
την
  
*
Κύπρον
2Cyprus], 
2532
και
and 
2641
καταλιπόντες
having left 
1473
αυτήν
it 
2176
ευώνυμον
on the left, 
4126
επλέομεν
we sailed 
1519
εις
unto 
*
Συρίαν
Syria, 
2532
και
and 
2609
κατήχθημεν
led down 
1519
εις
unto 
*
Τύρον
Tyre; 
1566-1063
εκείσε γαρ
for at that place 
1510.7.3
ην
[3was 
3588
το
1the 
4143
πλοίον
2boat] 
670
αποφορτιζόμενον
unloading 
3588
τον
the 
1117
γόμον
cargo. 
21:4   2532
21:4   και
21:4   And 
429
ανευρόντες
having discovered 
3588
τους
the 
3101
μαθητάς
disciples, 
1961
επεμείναμεν
we remained 
847
αυτού
there 
2250
ημέρας
[2days 
2033
επτά
1seven], 
3748
οίτινες
the ones who 
3588
τω
  
*-3004
Παύλω έλεγον
said to Paul 
1223
διά
through 
3588
του
the 
4151
πνεύματος
spirit, 
3361
μη
not 
305
αναβαίνειν
to ascend 
1519
εις
unto 
*
Ιεροσολήν
Jerusalem. 
21:5   3753-1161
21:5   ότε δε
21:5   But when 
1096
εγένετο
it happened 
1473
ημάς
we 
1822
εξαρτίσαι
accomplished 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
days, 
1831
εξελθόντες
having gone forth 
4198
επορευόμεθα
we went, 
4311-1473
προπεμπόντων ημάς
[6escorting us 
3956
πάντων
2all 
4862
συν
1with 
1135
γυναιξί
3 the women 
2532
και
4and 
5043
τέκνοις
5children] 
2193
έως
as far as 
1854
έξω
outside 
3588
της
the 
4172
πόλεως
city. 
2532
και
And 
5087
θέντες
setting 
3588
τα
the 
1119
γόνατα
knees 
1909
επί
upon 
3588
τον
the 
123
αιγιαλόν
shore, 
4336
προσηυξάμεθα
we prayed. 
21:6   2532
21:6   και
21:6   And 
782
ασπασάμενοι
having saluted 
240
αλλήλους
one another, 
1910
επέβημεν
we mounted 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat; 
1565-1161
εκείνοι δε
and those 
5290
υπέστρεψαν
returned 
1519
εις
to 
3588-2398
τα ίδια
their own. 
21:7   1473-1161
21:7   ημείς δε
21:7   And we 
3588
τον
[2the 
4144
πλουν
3voyage 
1274
διανύσαντες
1having concluded] 
575
από
from 
*
Τύρον
Tyre, 
2658
κατηντήσαμεν
arrived 
1519
εις
at 
*
Πτολεμαϊδα
Ptolemais. 
2532
και
And 
782
ασπασάμενοι
having saluted 
3588
τους
the 
80
αδελφούς
brethren, 
3306
εμείναμεν
we abode 
2250
ημέραν
[2day 
1520
μίαν
1one] 
3844
παρ'
with 
1473
αυτοίς
them. 
21:8   3588-1161
21:8   τη δε
21:8   And the 
1887
επαύριον
next day, 
1831
εξελθόντες
[4having gone forth 
3588
 οι
1the ones 
4012
περί
2around 
3588
τον
  
*
Παύλον
3Paul], 
2064
ήλθον
they came 
1519
εις
unto 
*
Καισάρειαν
Caesarea. 
2532
και
And 
1525
εισελθόντες
having entered 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house 
*
Φιλίππου
of Philip 
3588
του
the 
2099
ευαγγελιστού
Evangelist, 
1510.6
όντος
being 
1537
εκ
one of 
3588
των
the 
2033
επτά
seven, 
3306
εμείναμεν
we stayed 
3844
παρ'
with 
1473
αυτώ
him. 
21:9   3778-1161
21:9   τούτω δε
21:9   And to this man 
1510.7.6
ήσαν
there were 
2364
θυγατέρες
[3daughters 
3933
παρθένοι
2virgin 
5064
τέσσαρες
1four] 
4395
προφητεύουσαι
who prophesied. 
21:10   1961
21:10   επιμενόντων
21:10   [3remaining there 
1161
δε
1And 
1473
ημών
2of our 
2250
ημέρας
5days 
4183
πλείους
4many], 
2718
κατήλθέ
there came down 
5100
τις
a certain one 
575
από
from 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
Judea, 
4396
προφήτης
a prophet, 
3686
ονόματι
by name 
*
΄ Αγαβος
Agabus. 
21:11   2532
21:11   και
21:11   And 
2064
ελθών
having come 
4314
προς
to 
1473
ημάς
us, 
2532
και
and 
142
άρας
having taken 
3588
την
the 
2223
ζώνην
belt 
3588
του
  
*
Παύλου
of Paul, 
1210-5037
δήσας τε
and having bound 
1473
αυτού
his 
3588
τας
  
5495
χείρας
hands 
2532
και
and 
3588
τους
  
4228
πόδας
feet, 
2036
είπε
he said, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
3588
το
the 
4151
πνεύμα
[2spirit 
3588
το
  
39
άγιον
1holy], 
3588
τον
The 
435
άνδρα
man 
3739
ου
of which 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
  
2223-3778
ζώνη αύτη
this belt, 
3779
ούτω
so 
1210
δήσουσιν
shall [5bind 
1519
εις
3in 
*
Ιερουσαλήμ
4Jerusalem 
3588
οι
1the 
*
Ιουδαίοι
2Jews], 
2532
και
and 
3860
παραδώσουσιν
they shall deliver him up 
1519
εις
into 
5495
χείρας
the hands 
1484
εθνών
of the nations. 
21:12   5613-1161
21:12   ως δε
21:12   And when 
191
ηκούσαμεν
we heard 
3778
ταύτα
these things, 
3870
παρεκαλούμεν
[5appealed 
1473-5037
ημείς τε
1both we 
2532
και
2and 
3588
οι
3the ones 
1786
εντόπιοι
4of that place 
3588
του
  
3361
μη
7to not 
305
αναβαίνειν
8ascend 
1473
αυτόν
6for him] 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
21:13   611
21:13   απεκρίθη
21:13   [3responded 
5037
τε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul], 
5100
τι
Why 
4160
ποιείτε
do you cause 
2799
κλαίοντες
weeping 
2532
και
and 
4919
συνθρύπτοντές
breaking 
1473
μου
of my 
3588
την
  
2588
καρδίαν
heart? 
1473-1063
εγώ γαρ
For I 
3756
ου
not 
3440
μόνον
only 
1210
δεθήναι
to be bound, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
599
αποθανείν
[3to die 
1519
εις
4in 
*
Ιερουσαλήμ
5Jerusalem 
2093
ετοίμως
1readily 
2192
έχω
2hold] 
5228
υπέρ
for 
3588
του
the 
3686
ονόματος
name 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord 
*
Ιησού
Jesus. 
21:14   3361
21:14   μη
21:14   [3not 
3982
πειθομένου
4being persuaded 
1161
δε
1And 
1473
αυτού
2he], 
2270
ησυχάσαμεν
we were still, 
2036
ειπόντες
having said, 
3588
το
The 
2307
θέλημα
will 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord, 
1096
γινέσθω
let it be! 
21:15   3326-1161
21:15   μετά δε
21:15   And after 
3588
τας
  
2250-3778
ημέρας ταύτας
these days, 
1980.1
επισκευασάμενοι
having packed up, 
305
ανεβαίνομεν
we ascended 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
21:16   4905-1161
21:16   συνήλθον δε
21:16   And came together 
2532
και
also some 
3588
των
of the 
3101
μαθητών
disciples 
575
από
from 
*
Καισαρείας
Caesarea 
4862
συν
with 
1473
ημίν
us, 
71
άγοντες
bringing the one 
3844
παρ'
with 
3739
ω
whom 
3579
ξενισθώμεν
we should lodge, 
*-5100
Μνάσωνί τινι
a certain Mnason, 
*
Κυπρίω
a Cypriot, 
744
αρχαίω
[2of old 
3101
μαθητή
1a disciple]. 
Paul's Arrival in Jerusalem
21:17   1096
21:17   γενομένων
21:17   [3being 
1161
δε
1And 
1473
ημών
2of our] 
1519
εις
in 
*
Ιεροσόλυμα
Jerusalem, 
780
ασμένως
[3gladly 
1209
εδέξαντο
4received 
1473
ημάς
5us 
3588
οι
1the 
80
αδελφοί
2brethren]. 
21:18   3588-1161
21:18   τη δε
21:18   And the 
1966
επιούση
following day 
1524-3588-*
εισήει ο Παύλος
Paul enters 
4862
συν
with 
1473
ημίν
us 
4314
προς
to 
*
Ιάκωβον
James; 
3956-5037
πάντες τε
and all 
3854
παρέγενοντο
[3arrived 
3588
οι
1the 
4245
πρεσβύτεροι
2elders]. 
21:19   2532
21:19   και
21:19   And 
782
ασπασάμενος
having greeted 
1473
αυτούς
them, 
1834
εξηγείτο
he described 
2596
καθ'
according to 
1520
εν
[2one 
1538
έκαστον
1each] 
3739
ων
what 
4160
εποίησεν
[2did 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσι
nations 
1223
διά
through 
3588
της
  
1248-1473
διακονίας αυτού
his service. 
21:20   3588-1161
21:20   οι δε
21:20   And they 
191
ακούσαντες
having heard, 
1392
εδόξαζον
glorified 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord. 
2036-5037
είπόν τε
And they said 
1473
αυτώ
to him, 
2334
θεωρείς
You view, 
80
αδελφέ
O brother, 
4214
πόσαι
how many 
3461
μυριάδες
myriads 
1510.2.6
εισίν
[2there are 
*-3588-4100
Ιουδαίων των πεπιστευκότων
1of believing Jews], 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
2207
ζηλωταί
[2zealous 
3588
του
3of the 
3551
νόμου
4law 
5224
υπάρχουσι
1being]. 
21:21   2727-1161
21:21   κατηχήθησαν δε
21:21   And they instruct 
4012
περί
concerning 
1473
σου
you 
3754
ότι
that 
646
αποστασίαν
[7defection 
1321
διδάσκεις
1you teach 
575
από
8from 
*
Μωυσέως
9Moses 
3588
τους
  
2596
κατά
4among 
3588
τα
5the 
1484
έθνη
6nations 
3956
πάντας
2all 
*
Ιουδαίους
3 the Jews], 
3004
λέγων
saying 
3361
μη
not 
4059
περιτέμνειν
to circumcise 
1473
αυτούς
their 
3588
τα
  
5043
τέκνα
children, 
3366
μηδέ
nor 
3588
τοις
[2in the 
1485
έθεσι
3customs 
4043
περιπατείν
1to walk]. 
21:22   5100
21:22   τι
21:22   What 
3767
ούν
then 
1510.2.3
εστι
is it? 
3843
πάντως
Assuredly 
1163
δει
it is necessary 
4128
πλήθος
for a multitude 
4905
συνελθείν
to come together; 
191-1063
ακούσονται γαρ
for they shall hear 
3754
ότι
that 
2064
ελήλυθας
you have come. 
21:23   3778
21:23   τούτο
21:23   This 
3767
ούν
then 
4160
ποίησον
do 
3739
ο
what 
1473-3004
σοι λέγομεν
we tell you! 
1510.2.6
εισίν
There are 
1473
ημίν
with us 
435
άνδρες
[2men 
5064
τέσσαρες
1four 
2171
ευχήν
4a vow 
2192
έχοντες
3having] 
1909
εφ'
upon 
1438
εαυτών
themselves; 
21:24   3778-3880
21:24   τούτους παραλαβών
21:24   taking these, 
48
αγνίσθητι
be purified 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them, 
2532
και
and 
1159
δαπάνησον
spend 
1909
επ'
for 
1473
αυτοίς
them, 
2443
ίνα
that 
3587
ξυρήσωνται
they may shave 
3588
την
the 
2776
κεφαλήν
head! 
2532
και
and 
1097-3956
γνώσι πάντες
all should know 
3754
ότι
that 
3739
ων
of which 
2727
κατήχηνται
they have been instructed 
4012
περί
concerning 
1473
σου
you 
3762-1510.2.3
ουδέν εστιν
is nothing, 
235
αλλά
but 
4748
στοιχείς
you conform to 
2532
και
[4even 
1473
αυτός
5yourself 
3588
τον
2the 
3551
νόμον
3law 
5442
φυλάσσων
1keeping]. 
21:25   4012-1161
21:25   περί δε
21:25   But concerning 
3588
των
the ones 
4100
πεπιστευκότων
believing 
1484
εθνών
of the nations, 
1473
ημείς
we 
1989
επεστείλαμεν
wrote, 
2919
κρίναντες
judging 
3367
μηδέν
[2no 
5108
τοιούτον
3such thing 
5083-1473
τηρείν αυτούς
1them to give heed to], 
1508
ει μη
except 
5442-1473
φυλάσσεσθαι αυτούς
to keep themselves from 
3588-5037
το τε
both that 
1494
ειδωλόθυτον
sacrificed to idols, 
2532
και
and 
3588
το
the 
129
αίμα
blood, 
2532
και
and 
4156
πνικτόν
what is strangled, 
2532
και
and 
4202
πορνείαν
harlotry. 
A Riot in the Temple
21:26   5119
21:26   τότε
21:26   Then 
3588
ο
  
*
Παύλος
Paul, 
3880
παραλαβών
having taken 
3588
τους
the 
435
άνδρας
men 
3588
τη
the 
2192
εχομένη
next 
2250
ημέρα
day, 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them 
48
αγνισθείς
having been purified, 
1524
εισήει
he entered 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple, 
1229
διαγγέλλων
declaring 
3588
την
the 
1604
εκπλήρωσιν
fulfillment 
3588
των
of the 
2250
ημερών
days 
3588
του
of the 
49
αγνισμού
purification, 
2193
έως
while 
3739
ου
  
4374
προσηνέχθη
[3was offered 
5228
υπέρ
4for 
1520
ενός
6one 
1538
εκάστου
5each 
1473
αυτών
7of them 
3588
η
1the 
4376
προσφορά
2offering]. 
21:27   5613-1161
21:27   ως δε
21:27   And when 
3195
έμελλον
[4were about 
3588
αι
1the 
2033
επτά
2seven 
2250
ημέραι
3days] 
4931
συντελείσθαι
to be completed, 
3588
οι
the 
575
από
[2from 
3588
της
  
*
Ασίας
3Asia 
*
Ιουδαίοι
1Jews], 
2300
θεασάμενοι
having seen 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
4797
συνέχεον
caused a tumult 
3956
πάντα
with all 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude, 
2532
και
and 
1911
επέβαλον
they put 
3588
τας
  
5495
χείρας
hands 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
him, 
21:28   2896
21:28   κράζοντες
21:28   crying out, 
435
άνδρες
Men, 
*
Ισραηλίται
Israelites, 
997
βοηθείτε
help! 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
444
άνθρωπος
man, 
3588
ο
the one 
2596
κατά
[4against 
3588
του
5the 
2992
λαού
6people 
2532
και
7and 
3588
του
8the 
3551
νόμου
9law 
2532
και
10and 
3588
του
  
5117-3778
τόπου τούτου
11this place 
3956
πάντας
2all 
3837
πανταχού
3everywhere 
1321
διδάσκων
1teaching]; 
2089
έτι
still 
5037
τε
indeed 
2532
και
even 
*
΄ Ελληνας
Greeks 
1521
εισήγαγεν
he brings 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2413
ιερόν
temple, 
2532
και
and 
2840
κεκοίνωκε
makes [4unclean 
3588
τον
  
39
άγιον
2holy 
5117
τόπον
3place 
3778
τούτον
1this]. 
21:29   1510.7.6-1063
21:29   ήσαν γαρ
21:29   For they were 
3708
εωρακότες
seeing 
*
Τρόφιμον
Trophimus 
3588
τον
the 
*
Εφέσιον
Ephesian 
1722
εν
[3in 
3588
τη
4the 
4172
πόλει
5city 
4862
συν
1with 
1473
αυτώ
2him], 
3739
ον
whom 
3543
ενόμιζον
they thought 
3754
ότι
that 
1519
εις
[3into 
3588
το
4the 
2413
ιερόν
5temple 
1521
εισήγαγεν
2brought 
3588
ο
  
*
Παύλος
1Paul]. 
21:30   2795
21:30   εκινήθη
21:30   And [4was shaken up 
5037
τε
5indeed 
3588
η
1the 
4172
πόλις
3city 
3650
όλη
2entire], 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there became 
4890
συνδρομή
a stampede 
3588
του
  
2992
λαού
of people. 
2532
και
And 
1949
επιλαβόμενοι
having taken hold of 
3588
του
  
*
Παύλου
Paul, 
1670
είλκον
they drew 
1473
αυτόν
him 
1854
έξω
outside 
3588
του
the 
2413
ιερού
temple; 
2532
και
and 
2112
ευθέως
immediately 
2808
εκλείσθησαν
they locked 
3588
αι
the 
2374
θύραι
doors. 
21:31   2212-1161
21:31   ζητούντων δε
21:31   And seeking 
1473-615
αυτόν αποκτείναι
to kill him, 
305
ανέβη
[2ascended 
5334
φάσις
1a report] 
3588
τω
to the 
5506
χιλιάρχω
commander 
3588
της
of the 
4686
σπείρης
cohort, 
3754
ότι
that 
3650
όλη
all 
4797-*
συγκέχυται Ιερουσαλήμ
Jerusalem was in tumult. 
21:32   3739
21:32   ος
21:32   Who 
1824
εξαυτής
immediately 
3880
παραλαβών
having taken 
4757
στρατιώτας
soldiers 
2532
και
and 
1543
εκατοντάρχους
centurions, 
2701
κατέδραμεν
ran down 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them. 
3588-1161
οι δε
And the ones 
1492
ιδόντες
beholding 
3588
τον
the 
5506
χιλίαρχον
commander 
2532
και
and 
3588
τους
the 
4757
στρατιώτας
soldiers, 
3973
επαύσαντο
ceased 
5180
τύπτοντες
beating 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul. 
21:33   1448-1161
21:33   εγγίσας δε
21:33   And having approached, 
3588
ο
the 
5506
χιλίαρχος
commander 
1949
επελάβετο
took hold of 
1473
αυτού
him, 
2532
και
and 
2753
εκέλευσε
bid him 
1210
δεθήναι
to be tied 
254
αλύσεσι
[2chains 
1417
δυσί
1with two], 
2532
και
and 
4441
επυνθάνετο
to inquire about 
5100
τις
who 
302-1510.4
αν είη
he may be, 
2532
και
and 
5100
τι
what 
1510.2.3
εστι
he is 
4160
πεποιηκώς
doing. 
21:34   243-1161-243-5100
21:34   άλλοι δε άλλο τι
21:34   And others to another 
994
εβόων
were yelling 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3793
όχλω
multitude. 
3361
μη
[2not 
1410
δυνάμενος
3being able 
1161
δε
1And] 
1097
γνώναι
to know 
3588
το
  
804
ασφαλές
safely 
1223
διά
because of 
3588
τον
the 
2351
θόρυβον
tumult, 
2753
εκέλευσεν
he bid them 
71
άγεσθαι
to lead 
1473
αυτόν
him 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp. 
21:35   3753-1161
21:35   ότε δε
21:35   And when 
1096
εγένετο
he was 
1909
επί
at 
3588
τους
the 
304
αναβάθμους
stairs, 
4819
συνέβη
it happened 
941-1473
βαστάζεσθαι αυτόν
that he was borne 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
4757
στρατιωτών
soldiers 
1223
διά
because of 
3588
την
the 
970
βίαν
force 
3588
του
of the 
3793
όχλου
multitude. 
21:36   190
21:36   ηκολούθει
21:36   [6followed 
1063
γαρ
1For 
3588
το
2the 
4128
πλήθος
3multitude 
3588
του
4of the 
2992
λαού
5people] 
2896
κράζον
crying out, 
142
αίρε
Take 
1473
αυτόν
him away! 
21:37   3195-5037
21:37   μέλλων τε
21:37   And being about 
1521
εισάγεσθαι
to be brought 
1519
εις
into 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp, 
3588
ο
  
*
Παύλος
Paul 
3004
λέγει
says 
3588
τω
to the 
5506
χιλιάρχω
commander, 
1487
ει
Is 
1832
έξεστί
it allowed 
1473
μοι
for me 
2036
ειπείν
to speak 
4314
προς
to 
1473
σε
you? 
3588
ο
  
1161
δε
And 
5346
έφη
he said, 
*-1097
Ελληνιστί γινώσκεις
You know Greek? 
21:38   3756
21:38   ουκ
21:38   [2not 
686
άρα
3then 
1473-1510.2.2
συ ει
1Are you] 
3588
ο
the 
*
Αιγύπτιος
Egyptian 
3588
ο
who 
4253
προ
before 
3778
τούτων
these 
3588
των
  
2250
ημερών
days 
387
αναστατώσας
overthrew, 
2532
και
and 
1806
εξαγαγών
led out 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2048
έρημον
wilderness 
3588
τους
the 
5070
τετρακισχιλίους
four thousand 
435
άνδρας
men 
3588
των
of the 
*
σικαρίων
Sicari? 
21:39   2036
21:39   είπε
21:39   [3said 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul], 
1473
εγώ
I am 
444
άνθρωπος
a man 
3303
μεν
indeed, 
1510.2.1
ειμι
I am 
*
Ιουδαίος
a Jew 
*
Ταρσεύς
of Tarsus 
3588
της
  
*
Κιλικίας
of Cilicia, 
3756
ουκ
[2of not 
767
ασήμου
3an unmarked 
4172
πόλεως
4city 
4177
πολίτης
1a citizen]; 
1189-1161
δέομαι δε
and I beseech 
1473
σου
you 
2010-1473
επίτρεψόν μοι
commit it to my care 
2980
λαλήσαι
to speak 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
21:40   2010
21:40   επιτρέψαντος
21:40   [3having permitted 
1161
δε
1And 
1473
αυτού
2he], 
3588
ο
  
*
Παύλος
Paul 
2476
εστώς
standing 
1909
επί
upon 
3588
των
the 
304
αναβάθμων
stairs, 
2678
κατέσεισε
waved 
3588
τη
  
5495
χειρί
his hand 
3588
τω
to the 
2992
λαώ
people; 
4183-1161
πολλής δε
and with a great 
4602
σιγής
quietness 
1096
γενομένης
having taken place, 
4377
προσεφώνησε
he called out 
3588
τη
in the 
*
Εβραϊδι
Hebrew 
1258
διαλέκτω
dialect, 
3004
λέγων
saying, 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 20
Top of Page
Top of Page