Acts 23
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul Stands before the Sanhedrin
23:1   816
23:1   ατενίσας
23:1   [3gazing upon 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul] 
3588
τω
the 
4892
συνεδρίω
sanhedrin, 
2036
είπεν
said, 
435
άνδρες
Men, 
80
αδελφοί
brethren, 
1473
εγώ
I 
3956
πάση
in all 
4893
συνειδήσει
[2conscience 
18
αγαθή
1good] 
4176
πεπολίτευμαι
have conducted myself in public 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God 
891
άχρι
as far as 
3778
ταύτης
this 
3588
της
  
2250
ημέρας
day. 
23:2   3588
23:2   ο
23:2     
1161
δε
But 
749
αρχιερεύς
the chief priest 
*
Ανανίας
Ananias 
2004
επέταξε
gave orders 
3588
τοις
to the ones 
3936
παρεστώσιν
standing beside 
1473
αυτώ
him 
5180
τύπτειν
to strike 
1473
αυτού
his 
3588
το
  
4750
στόμα
mouth. 
23:3   5119
23:3   τότε
23:3   Then 
3588
ο
  
*
Παύλος
Paul 
4314
προς
[2to 
1473
αυτόν
3him 
2036
είπε
1said], 
5180
τύπτειν
[3to beat 
1473
σε
4you 
3195
μέλλει
2is about 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
5109
τοίχε
O wall 
2867
κεκονιαμένε
being whitewashed. 
2532
και
And 
1473
συ
you, 
2521
κάθη
do you sit down 
2919
κρίνων
judging 
1473
με
me 
2596
κατά
according to 
3588
τον
the 
3551
νόμον
law, 
2532
και
and 
3891
παρανομών
acting unlawfully 
2753
κελεύεις
you bid 
1473
με
me 
5180
τύπτεσθαι
to be struck? 
23:4   3588-1161
23:4   οι δε
23:4   And the ones 
3936
παρεστώτες
standing beside 
2036
είπον
said, 
3588
τον
The 
749
αρχιερέα
chief priest 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
3058
λοιδορείς
you revile? 
23:5   5346
23:5   έφη
23:5   [3said 
5037
τε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul], 
3756
ουκ
I did not 
1492
ήδειν
know 
80
αδελφοί
brethren 
3754
ότι
that 
1510.2.3
εστίν
he is 
749
αρχιερεύς
chief priest; 
1125-1063
γέγραπται γαρ
for it has been written, 
758
άρχοντα
A ruler 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
of your people 
3756
ουκ
you shall not 
2046
ερείς
speak 
2560
κακώς
ill of. 
23:6   1097
23:6   γνούς
23:6   [3having known 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul] 
3754
ότι
that 
3588
το
the 
1520
εν
one 
3313
μέρος
part 
1510.2.3
εστί
is 
*
Σαδδουκαίων
of Sadducees, 
3588-1161
το δε
and the 
2087
έτερον
other 
*
Φαρισαίων
of Pharisees, 
2896
έκραξεν
cried out 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4892
συνεδρίω
sanhedrin, 
435
άνδρες
Men, 
80
αδελφοί
brethren, 
1473
εγώ
I 
*-1510.2.1
Φαρισαίός ειμι
am a Pharisee, 
5207
υιός
a son 
*
Φαρισαίου
of a Pharisee; 
4012
περί
concerning 
1680
ελπίδος
hope 
2532
και
and 
386
αναστάσεως
a resurrection 
3498
νεκρών
of the dead 
1473
εγώ
I 
2919
κρίνομαι
am judged. 
23:7   3778-1161
23:7   τούτο δε
23:7   And this 
1473
αυτού
he 
2980
λαλήσαντος
having said, 
1096
εγένετο
there became 
4714
στάσις
a faction 
3588
των
between the 
*
Φαρισαίων
Pharisees 
2532
και
and 
3588
των
the 
*
Σαδδουκαίων
Sadducees, 
2532
και
and 
4977
εσχίσθη
[3was split 
3588
το
1the 
4128
πλήθος
2multitude]. 
23:8   *
23:8   Σαδδουκαίοι
23:8   [2 the Sadducees 
3303
μεν
3indeed 
1063
γαρ
1For] 
3004
λέγουσι
say 
3361-1510.1
μη είναι
there is no 
386
ανάστασιν
resurrection, 
3366
μηδέ
nor 
32
άγγελον
angel, 
3383
μήτε
nor 
4151
πνεύμα
spirit; 
*-1161
Φαρισαίοι δε
but the Pharisees 
3670
ομολογούσι
acknowledge 
3588
τα
  
297
αμφότερα
both. 
23:9   1096-1161
23:9   εγένετο δε
23:9   And there became 
2906
κραυγή
[2cry 
3173
μεγάλη
1a great]. 
2532
και
And 
450
αναστάντες
having risen up, 
3588
οι
the 
1122
γραμματείς
scribes 
3588
του
of the 
3313
μέρους
part 
3588
των
of the 
*
Φαρισαίων
Pharisees 
1264
διεμάχοντο
disputed violently, 
3004
λέγοντες
saying, 
3762
ουδέν
Nothing 
2556
κακόν
bad 
2147
ευρίσκομεν
do we find 
1722
εν
in 
3588
τω
  
444-3778
ανθρώπω τούτω
this man; 
1487-1161
ει δε
but if 
2532
και
also 
4151
πνεύμα
a spirit 
2980
ελάλησεν
spoke 
1473
αυτώ
to him, 
2228
η
or 
32
άγγελος
an angel, 
3361
μη
we should not 
2313
θεομαχώμεν
fight against God. 
23:10   4183
23:10   πολλής
23:10   [3a great 
1161
δε
1And 
1096
γενομένης
2there being] 
4714
στάσεως
faction, 
2125
ευλαβηθείς
[3being cautious 
3588
ο
1the 
5506
χιλίαρχος
2commander], 
3361
μη
lest 
1288-3588-*
διασπασθή ο Παύλος
Paul be pulled apart 
5259
υπ'
by 
1473
αυτών
them, 
2753
εκέλευσε
bid 
3588
το
the 
4753
στράτευμα
military 
2597
καταβήναι
to go down 
2532
και
and 
726
αρπάσαι
seize 
1473
αυτόν
him 
1537
εκ
from out of 
3319
μέσου
the midst 
1473
αυτών
of them, 
71-5037
άγειν τε
and to lead him 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp. 
23:11   3588-1161
23:11   τη δε
23:11   And the 
1966
επιούση
following 
3571
νυκτί
night, 
2186
επιστάς
standing by 
1473
αυτώ
him, 
3588
ο
the 
2962
κύριος
Lord 
2036
είπε
said, 
2293
θάρσει
Take courage, 
*
Παύλε
Paul! 
5613-1063
ως γαρ
for as 
1263
διεμαρτύρω
you testified 
3588
τα
the things 
4012
περί
concerning 
1473
εμού
me 
1519
εις
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
3779
ούτω
so 
1473
σε
you 
1163
δει
must 
2532
και
also 
1519
εις
[2in 
*
Ρώμην
3Rome 
3140
μαρτυρήσαι
1testify]. 
A Plot to Kill Paul
23:12   1096-1161
23:12   γενομένης δε
23:12   And becoming 
2250
ημέρας
day, 
4160
ποιήσαντές
[4having made 
5100
τινες
1some 
3588
των
2of the 
*
Ιουδαίων
3Jews] 
4963
συστροφήν
a confederacy, 
332
ανεθεμάτισαν
devoted 
1438
εαυτούς
themselves, 
3004
λέγοντες
saying 
3383
μη τε
to neither 
2068
φαγείν
eat 
3383
μη τε
nor 
4095
πιείν
drink 
2193-3739
έως ου
until 
615
αποκτείνωσι
they should kill 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul. 
23:13   1510.7.6
23:13   ήσαν
23:13   [6were 
1161
δε
1And 
4183
πλείους
7more than 
5062
τεσσαράκοντα
8forty 
3588
οι
2the ones 
3778
ταύτην
4this 
3588
την
  
4945
συνωμοσίαν
5conspiracy 
4160
πεποιηκότες
3making]; 
23:14   3748
23:14   οίτινες
23:14   who 
4334
προσελθόντες
having come forward 
3588
τοις
to the 
749
αρχιερεύσι
chief priests 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
4245
πρεσβυτέροις
elders, 
2036
είπον
said, 
331
αναθέματι
As an offering, 
332
ανεθεματίσαμεν
we devoted 
1438
εαυτούς
ourselves 
3367
μηδενός
to not [2one thing 
1089
γεύσασθαι
1taste] 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
615
αποκτείνωμεν
we should kill 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul. 
23:15   3568
23:15   νυν
23:15   Now 
3767
ούν
then 
1473
υμείς
you 
1718
εμφανίσατε
reveal yourselves 
3588
τω
to the 
5506
χιλιάρχω
commander 
4862
συν
with 
3588
τω
the 
4892
συνεδρίω
sanhedrin, 
3704
όπως
so that 
839
αύριον
tomorrow 
1473-2609
αυτόν καταγάγη
he should lead him 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
5613
ως
as 
3195
μέλλοντας
being about 
1231
διαγινώσκειν
to determine 
199
ακριβέστερον
more exactly 
3588
τα
the things 
4012
περί
concerning 
1473
αυτού
him; 
1473-1161
ημείς δε
and we, 
4253
προ
before 
3588
του
  
1448-1473
εγγίσαι αυτόν
his approaching, 
2092-1510.2.4
έτοιμοί εσμεν
are prepared 
3588
του
  
337
ανελείν
to do away with 
1473
αυτόν
him. 
23:16   191
23:16   ακούσας
23:16   [7having heard 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
5207
υιός
3son 
3588
της
4of the 
79
αδελφής
5sister 
*
Παύλον
6of Paul] 
3588
το
the 
1749
ένεδρον
ambush, 
3854
παραγενόμενος
having come 
2532
και
and 
1525
εισελθών
entered 
1519
εις
into 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp, 
518
απήγγειλε
reported it 
3588
τω
  
*
Παύλω
to Paul. 
23:17   4341
23:17   προσκαλεσάμενος
23:17   [3having called 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Παύλος
2Paul] 
1520
ένα
one 
3588
των
of the 
1543
εκατοντάρχων
centurions, 
5346
έφη
said, 
3588
τον
  
3494-3778
νεανίαν τούτον
[2this young man 
520
απάγαγε
1Take] 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
5506
χιλίαρχον
commander, 
2192-1063
έχει γαρ
for he has 
5100
τι
something 
518
απαγγείλαι
to report 
1473
αυτώ
to him! 
23:18   3588
23:18   ο
23:18     
3303-3767
μεν ουν
Then indeed 
3880
παραλαβών
having taken 
1473
αυτόν
him, 
71
ήγαγε
he brought him 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
5506
χιλίαρχον
commander, 
2532
και
and 
5346
φησίν
says, 
3588
ο
The 
1198
δέσμιος
prisoner 
*
Παύλος
Paul 
4341
προσκαλεσάμενός
having called 
1473
με
me, 
2065
ηρώτησε
asked me 
3778
τούτον
[2this 
3588
τον
  
3494
νεανίαν
3young man 
71
αγαγείν
1to lead] 
4314
προς
to 
1473
σε
you, 
2192
έχοντά
having 
5100
τι
something 
2980
λαλήσαί
to say 
1473
σοι
to you. 
23:19   1949
23:19   επιλαβόμενος
23:19   [4having taken hold of 
1161
δε
1And 
3588
της
  
5495-1473
χειρός αυτού
5his hand 
3588
ο
2the 
5506
χιλίαρχος
3commander], 
2532
και
and 
402
αναχωρήσας
having withdrawn 
2596-2398
κατ' ιδίαν
in private 
4441
επυνθάνετο
inquired, 
5100
τι
What 
1510.2.3
εστιν
is it 
3739
ο
which 
2192
έχεις
you have 
518
απαγγείλαί
to report 
1473
μοι
to me? 
23:20   2036-1161
23:20   είπε δε
23:20   And he said 
3754
ότι
that, 
3588
οι
The 
*
Ιουδαίοι
Jews 
4934
συνέθεντο
agreed 
3588
του
  
2065
ερωτήσαί
to ask 
1473
σε
you 
3704
όπως
that 
839
αύριον
tomorrow 
1519
εις
[3unto 
3588
το
4the 
4892
συνέδριον
5sanhedrin 
2609
καταγάγης
1you should lead 
3588
τον
  
*
Παύλον
2Paul], 
5613
ως
as 
3195
μέλλοντες
being about 
5100
τι
something 
199
ακριβέστερον
to more exactly 
4441
πυνθάνεσθαι
inquire about 
4012
περί
concerning 
1473
αυτού
him. 
23:21   1473
23:21   συ
23:21   You 
3767
ούν
then 
3361
μη
should not 
3982
πεισθής
be persuaded 
1473
αυτοίς
by them; 
1748-1063
ενεδρεύουσι γαρ
for they lie in wait for 
1473
αυτόν
him, 
1537
εξ
[4of 
1473
αυτών
5them 
435
άνδρες
3men 
4183
πλείους
1more than 
5062
τεσσαράκοντα
2forty], 
3748
οίτινες
who 
332
ανεθεμάτισαν
devoted 
1438
εαυτούς
themselves 
3383
μήτε
to neither 
2068
φαγείν
eat 
3383
μήτε
nor 
4095
πιείν
drink 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
337
ανέλωσιν
they should do away with 
1473
αυτόν
him; 
2532
και
and 
3568
νυν
now 
2092-1510.2.6
έτοιμοί εισι
they are ready, 
4327
προσδεχόμενοι
waiting 
3588
την
  
575
από
[2from 
1473
σου
3you 
1860
επαγγελίαν
1a promise]. 
23:22   3588-3303-3767
23:22   ο μεν ουν
23:22   Then the 
5506
χιλίαρχος
commander 
630
απέλυσε
dismissed 
3588
τον
the 
3494
νεανίαν
young man, 
3853
παραγγείλας
exhorting, saying, 
3367
μηδενί
[2to no one 
1583
εκλαλήσαι
1Divulge] 
3754
ότι
that 
3778
ταύτα
these things 
1718
ενεφάνισας
were revealed 
4314
προς
to 
1473
με
me. 
Paul Led to Caesarea
23:23   2532
23:23   και
23:23   And 
4341
προσκαλεσάμενος
having called on 
1417
δύο
two 
5100
τινάς
certain 
3588
των
  
1543
εκατοντάρχων
centurions, 
2036
είπεν
he said, 
2090
ετοιμάσατε
Prepare 
4757
στρατιώτας
[2soldiers 
1250
διακοσίους
1two hundred], 
3704
όπως
that 
4198
πορευθώσιν
they should go 
2193
έως
unto 
*
Καισαρείας
Caesarea, 
2532
και
and 
2460
ιππείς
[2horsemen 
1440
εβδομήκοντα
1seventy], 
2532
και
and 
1187
δεξιολάβους
[2spearmen 
1250
διακοσίους
1two hundred], 
575
από
from 
5154
τρίτης
the third 
5610
ώρας
hour 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night; 
23:24   2934
23:24   κτήνη
23:24   [3beasts 
5037
τε
1and 
3936
παραστήσαι
2present], 
2443
ίνα
that 
1913-3588-*
επιβιβάσαντες τον Παύλον
Paul setting upon one, 
1295
διασώσωσι
they should deliver him 
4314
προς
to 
*
Φήλικα
Felix 
3588
τον
the 
2232
ηγεμόνα
governor; 
23:25   1125
23:25   γράψας
23:25   having [2written 
1992
επιστολήν
1a letter] 
4023
περιέχουσαν
containing 
3588
τον
  
5179-3778
τύπον τούτον
this impression. 
23:26   *
23:26   Κλαύδιος
23:26   Claudius 
*
Λυσίας
Lysias 
3588
τω
to the 
2903
κρατίστω
most excellent 
2232
ηγεμόνι
governor 
*
Φήλικι
Felix, 
5463
χαίρειν
Hail! 
23:27   3588
23:27   τον
23:27     
435-3778
άνδρα τούτον
This man 
4815
συλληφθέντα
having been seized 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
*
Ιουδαίων
Jews, 
2532
και
and 
3195
μέλλοντα
being about 
337
αναιρείσθαι
to be done away with 
5259
υπ'
by 
1473
αυτών
them, 
2186
επιστάς
attending 
4862
συν
with 
3588
τω
the 
4753
στρατεύματι
military, 
1807
εξειλόμην
I rescued 
1473
αυτόν
him, 
3129
μαθών
having learned 
3754
ότι
that 
*-1510.2.3
Ρωμαίός εστι
he is a Roman. 
23:28   1014-1161
23:28   βουλόμενος δε
23:28   And wanting 
1097
γνώναι
to know 
3588
την
the 
156
αιτίαν
reason 
1223
δι'
for 
3739
ην
which 
1458
ενέκαλουν
they accused 
1473
αυτώ
him, 
2609-1473
κατήγαγον αυτόν
I led him down 
1519
εις
unto 
3588
το
  
4892-1473
συνέδριον αυτών
their sanhedrin; 
23:29   3739
23:29   ον
23:29   whom 
2147
εύρον
I found 
1458
εγκαλούμενον
to be accused 
4012
περί
concerning 
2213
ζητημάτων
matters 
3588
του
  
3551-1473
νόμου αυτών
of their law, 
3367
μηδέν
[3no 
1161
δε
1but 
514
άξιον
5worthy 
2288
θανάτου
6of death 
2228
η
7or 
1199
δεσμών
8bonds 
1462
έγκλημα
4indictment 
2192
έχοντα
2having]. 
23:30   3377-1161
23:30   μηνυθείσης δε
23:30   And having been indicated 
1473
μοι
to me 
1917
επιβουλής
of a plot 
1519
εις
against 
3588
τον
the 
435
άνδρα
man, 
3195
μέλλειν
being about 
1510.9
έσεσθαι
to be 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
*
Ιουδαίων
Jews, 
1824
εξαυτής
immediately 
3992
έπεμψα
I sent forth 
4314
προς
to 
1473
σε
you, 
3853
παραγγείλας
exhorting 
2532
και
also 
3588
τοις
the 
2725
κατηγόροις
accusers 
3004
λέγειν
to say 
3588
τα
the things 
4314
προς
against 
1473
αυτόν
him 
1909
επί
unto 
1473
σου
you. 
4517
έρρωσο
Be in health! 
23:31   3588-3303
23:31   οι μεν
23:31   The 
3767-4757
ουν στρατιώται
soldiers then, 
2596
κατά
according to 
3588
το
the thing 
1299
διατεταγμένον
being set in order 
1473
αυτοίς
for them, 
353
αναλαβόντες
having taken 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul, 
71
ήγαγον
led him 
1223
διά
through 
3588
της
the 
3571
νυκτός
night 
1519
εις
unto 
3588
την
  
*
Αντιπατρίδα
Antipatris. 
23:32   3588-1161
23:32   τη δε
23:32   And the 
1887
επαύριον
next day 
1439
εάσαντες
they allowed 
3588
τους
the 
2460
ιππείς
horsemen 
4198
πορεύεσθαι
to go 
4862
συν
with 
1473
αυτώ
him, 
5290
υπέστρεψαν
and they returned 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
3925
παρεμβολήν
camp. 
23:33   3748
23:33   οίτινες
23:33   The ones who 
1525
εισελθόντες
having entered 
1519
εις
into 
3588
την
  
*
Καισάρειαν
Caesarea, 
2532
και
and 
325
αναδόντες
having delivered 
3588
την
the 
1992
επιστολήν
letter 
3588
τω
to the 
2232
ηγεμόνι
governor, 
3936
παρέστησαν
presented 
2532
και
also 
3588
τον
  
*
Παύλον
Paul 
1473
αυτώ
to him. 
23:34   314
23:34   αναγνούς
23:34   [4having read it 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
2232
ηγεμών
3governor], 
2532
και
and 
1905
επερωτήσας
having asked 
1537
εκ
of 
4169
ποίας
what 
1885
επαρχίας
jurisdiction 
1510.2.3
εστί
he is, 
2532
και
and 
4441
πυθόμενος
having ascertained 
3754
ότι
that he is 
575
από
from 
*
Κιλικίας
Cilicia; 
23:35   1251
23:35   διακούσομαί
23:35   I will hold a hearing 
1473
σου
for you, 
5346
έφη
said he, 
3752
όταν
whenever 
2532
και
also 
3588
οι
  
2725-1473
κατήγοροί σου
your accusers 
3854
παραγένωνται
should come. 
2753-5037
εκέλευσέ τε
And he bid 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
[2in 
3588
τω
3the 
4232
πραιτωρίω
4praetorium 
*
Ηρώδου
5of Herod 
5442
φυλάσσεσθαι
1to be kept]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 22
Top of Page
Top of Page