Józsué 12
Hungarian: Karoli
1Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezõséget kelet felõl: 2Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertõl fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétõl és a Gileád felétõl a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig. 3És a mezõségtõl a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig. 4És Ógnak, a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala. 5És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig. 6Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le õket, és oda adta azt [a földet] Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád [nemzetségeknek] és a Manassé nemzetség felének.

7Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az õ osztályrészeik szerint: 8A hegységben és a síkságon, a mezõségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok [földjét.] 9Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, királya egy; 10Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy; 11Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy; 12Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy; 13Debirnek királya egy, Gédernek királya egy; 14Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy; 15Libnának királya egy; Adullámnak királya egy; 16Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy; 17Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy; 18Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy; 19Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy; 20Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy; 21Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy; 22Kedesnek királya egy, a Kármelen levõ Jokneámnak királya egy; 23A Dór magaslatán levõ Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy; 24Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page