wə·hā·ras·tî
Englishman's Concordance
wə·hā·ras·tî — 2 Occurrences

Ezekiel 13:14
HEB: וְהָ֨רַסְתִּ֜י אֶת־ הַקִּ֨יר
NAS: So I will tear down the wall which
KJV: So will I break down the wall
INT: will tear the wall which

Micah 5:11
HEB: עָרֵ֣י אַרְצֶ֑ךָ וְהָרַסְתִּ֖י כָּל־ מִבְצָרֶֽיךָ׃
NAS: of your land And tear down all
KJV: of thy land, and throw down all thy strong holds:
INT: the cities of your land and tear all your fortifications

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2040
43 Occurrences


’e·hĕ·rōs — 3 Occ.
han·ne·hĕ·rā·sō·wṯ — 1 Occ.
hā·rās — 3 Occ.
hā·rā·sū — 2 Occ.
hā·rês — 1 Occ.
hă·rās- — 1 Occ.
he·hā·rūs — 1 Occ.
hō·rês — 1 Occ.
mə·hā·rə·sa·yiḵ — 1 Occ.
ne·hĕ·rā·sāh — 1 Occ.
ne·her·sū — 2 Occ.
ta·hă·rōs — 1 Occ.
tê·hā·rês — 1 Occ.
tə·hā·rə·sêm — 1 Occ.
ṯe·her·sen·nū — 1 Occ.
way·ye·her·se·hā — 1 Occ.
wə·han·ne·hĕ·rā·sō·wṯ — 1 Occ.
wə·hā·ras·tā — 1 Occ.
wə·hā·ras·tî — 2 Occ.
wə·hā·rə·sāh — 1 Occ.
wə·hā·rə·sū — 3 Occ.
wə·la·hă·rō·ws — 2 Occ.
wə·ne·her·sū — 2 Occ.
ya·hă·rō·ws — 1 Occ.
ya·hă·rō·sū — 1 Occ.
yê·hā·rês — 1 Occ.
yê·hā·rê·sūn — 1 Occ.
ye·her·se·ḵā — 1 Occ.
ye·her·sêm — 1 Occ.
ye·her·sen·nāh — 1 Occ.
ye·her·sū — 2 Occ.
Additional Entries
mə·hā·rə·sa·yiḵ — 1 Occ.
ne·hĕ·rā·sāh — 1 Occ.
ne·her·sū — 2 Occ.
ta·hă·rōs — 1 Occ.
tê·hā·rês — 1 Occ.
tə·hā·rə·sêm — 1 Occ.
ṯe·her·sen·nū — 1 Occ.
way·ye·her·se·hā — 1 Occ.
wə·han·ne·hĕ·rā·sō·wṯ — 1 Occ.
wə·hā·ras·tā — 1 Occ.
wə·hā·rə·sāh — 1 Occ.
wə·hā·rə·sū — 3 Occ.
wə·la·hă·rō·ws — 2 Occ.
wə·ne·her·sū — 2 Occ.
ya·hă·rō·ws — 1 Occ.
ya·hă·rō·sū — 1 Occ.
yê·hā·rês — 1 Occ.
yê·hā·rê·sūn — 1 Occ.
ye·her·se·ḵā — 1 Occ.
ye·her·sêm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page