wat·tə·ḥay·ye·nā
Englishman's Concordance
wat·tə·ḥay·ye·nā — 2 Occurrences

Exodus 1:17
HEB: מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם וַתְּחַיֶּ֖יןָ אֶת־ הַיְלָדִֽים׃
NAS: them, but let the boys live.
KJV: the men children alive.
INT: the king of Egypt live the boys

Exodus 1:18
HEB: הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַתְּחַיֶּ֖יןָ אֶת־ הַיְלָדִֽים׃
NAS: thing, and let the boys live?
KJV: and have saved the men children alive?
INT: thing this alive the boys

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2421
263 Occurrences


’ă·ḥay·yeh — 1 Occ.
ḥay — 2 Occ.
ḥay·yê·hū — 1 Occ.
ḥay·yê·nî — 9 Occ.
ḥā·yāh — 1 Occ.
ḥă·yî — 2 Occ.
ḥā·yōw — 4 Occ.
ḥā·yōh — 7 Occ.
ḥă·yō·w·ṯām — 1 Occ.
ḥā·yū — 1 Occ.
ḥî·yāh — 1 Occ.
ḥî·yā·ṯə·nî — 1 Occ.
ḥî·yî·ṯa·nî — 2 Occ.
ḥî·yū — 1 Occ.
’eḥ·yeh — 4 Occ.
ha·ḥă·yi·ṯem — 1 Occ.
ha·ḥă·yū — 1 Occ.
ha·ḥî·yî·ṯem — 1 Occ.
ha·’eḥ·yeh — 2 Occ.
hă·ṯiḥ·ye·nāh — 1 Occ.
hay·ḥay·yū — 1 Occ.
hă·yiḥ·yeh — 1 Occ.
he·ḥĕ·yāh — 6 Occ.
he·ḥĕ·yê·ṯî — 1 Occ.
he·ḥĕ·yi·ṯā·nū — 1 Occ.
lā·ḵe·nāh — 1 Occ.
lə·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
lə·ḥay·yō·w·ṯām — 1 Occ.
lə·ḥay·yō·ṯê·nū — 1 Occ.
lə·ḥay·yō·ṯōw — 1 Occ.
lə·ha·ḥă·yōṯ — 6 Occ.
lə·ha·ḥă·yō·ṯōw — 1 Occ.
liḥ·yō·wṯ — 1 Occ.
mə·ḥay·yeh — 1 Occ.
niḥ·yeh — 3 Occ.
ṯə·ḥay·yeh — 3 Occ.
ṯə·ḥay·ye·nāh — 1 Occ.
tə·ḥay·yê·nî — 1 Occ.
tə·ḥay·yê·nî — 3 Occ.
tə·ḥay·yê·nū — 2 Occ.
tə·ḥay·yūn — 1 Occ.
tə·ḥî- — 2 Occ.
ṯiḥ·yeh — 9 Occ.
ṯiḥ·ye·nāh — 1 Occ.
ṯiḥ·yî — 1 Occ.
tiḥ·yū — 3 Occ.
tiḥ·yūn — 2 Occ.
ū·lə·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥay·yō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·lə·ha·ḥă·yō·wṯ — 3 Occ.
ū·mə·ḥay·yeh — 1 Occ.
ū·nə·ḥay·yeh — 3 Occ.
ū·ṯə·ḥî — 3 Occ.
wa·’ă·ḥay·yeh — 1 Occ.
wā·ḥay — 2 Occ.
way·ye·ḥî — 5 Occ.
way·yiḥ·yū — 1 Occ.
wat·tə·ḥay·ye·nā — 2 Occ.
wat·tə·ḥî — 1 Occ.
way·ḥay·ye·hā — 1 Occ.
way·ḥî — 38 Occ.
wə·ḥā·yāh — 6 Occ.
wə·ḥā·yə·ṯāh — 2 Occ.
wə·ḥā·yî·ṯā — 1 Occ.
wə·ḥā·yi·ṯāh — 1 Occ.
wə·ḥā·yū — 2 Occ.
wə·ḥê — 1 Occ.
weḥ·yêh — 3 Occ.
wə·’eḥ·yeh — 3 Occ.
wə·ha·ḥă·yêh — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·yê·nî — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·yi·ṯem — 1 Occ.
wə·niḥ·yeh — 5 Occ.
wə·ye·ḥî — 1 Occ.
wə·yiḥ·yū — 1 Occ.
wî·ḥay·yê·hū — 1 Occ.
wî·ḥî- — 3 Occ.
wiḥ·yî·ṯem — 3 Occ.
wiḥ·yū — 8 Occ.
yə·ḥay·yeh — 7 Occ.
yə·ḥay·yê·nū — 1 Occ.
yə·ḥay·yū — 2 Occ.
yə·ḥay·yu·nū — 1 Occ.
yə·ḥî — 11 Occ.
yiḥ·yeh — 27 Occ.
yiḥ·yū — 7 Occ.
Additional Entries
ū·lə·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥay·yō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·lə·ha·ḥă·yō·wṯ — 3 Occ.
ū·mə·ḥay·yeh — 1 Occ.
ū·nə·ḥay·yeh — 3 Occ.
ū·ṯə·ḥî — 3 Occ.
wa·’ă·ḥay·yeh — 1 Occ.
wā·ḥay — 2 Occ.
way·ye·ḥî — 5 Occ.
way·yiḥ·yū — 1 Occ.
wat·tə·ḥî — 1 Occ.
way·ḥay·ye·hā — 1 Occ.
way·ḥî — 38 Occ.
wə·ḥā·yāh — 6 Occ.
wə·ḥā·yə·ṯāh — 2 Occ.
wə·ḥā·yî·ṯā — 1 Occ.
wə·ḥā·yi·ṯāh — 1 Occ.
wə·ḥā·yū — 2 Occ.
wə·ḥê — 1 Occ.
weḥ·yêh — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page