mê·ḥal·lêq
Englishman's Concordance
mê·ḥal·lêq — 2 Occurrences

Joshua 19:51
HEB: מוֹעֵ֑ד וַיְכַלּ֕וּ מֵֽחַלֵּ֖ק אֶת־ הָאָֽרֶץ׃
NAS: So they finished dividing the land.
KJV: So they made an end of dividing the country.
INT: of meeting finished dividing the land

Proverbs 16:19
HEB: (עֲנָוִ֑ים ק) מֵֽחַלֵּ֥ק שָׁ֝לָ֗ל אֶת־
NAS: Than to divide the spoil
KJV: with the lowly, than to divide the spoil
INT: for afflicted to divide the spoil with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2505
65 Occurrences


’ă·ḥal·lêq — 2 Occ.
’ă·ḥal·lə·qāh — 2 Occ.
’ă·ḥal·lə·qêm — 1 Occ.
bə·ḥal·lə·qām — 1 Occ.
ḥā·laq — 6 Occ.
ḥā·lə·qū — 2 Occ.
ḥal·lêq — 1 Occ.
ḥil·qū — 1 Occ.
ḥil·lə·qām — 1 Occ.
ḥil·lə·qat·tāh — 1 Occ.
ḥil·lê·qū — 1 Occ.
ḥō·w·lêq — 1 Occ.
ḥul·laq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lîq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lî·qāh — 2 Occ.
la·ḥă·liq — 1 Occ.
la·ḥă·lōq — 1 Occ.
ma·ḥă·lîq — 2 Occ.
mê·ḥal·lêq — 2 Occ.
mim·ma·ḥă·lîq — 1 Occ.
taḥ·lə·qū — 1 Occ.
tê·ḥā·lêq — 2 Occ.
tə·ḥal·lêq — 1 Occ.
tə·ḥul·lāq — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qū — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qūm — 2 Occ.
way·yê·ḥā·lêq — 1 Occ.
way·ye·ḥā·lə·qêm — 2 Occ.
wat·taḥ·lə·qêm — 1 Occ.
way·ḥal·leq- — 3 Occ.
way·ḥal·lə·qū — 1 Occ.
wə·ḥil·laq·tām — 1 Occ.
wə·ḥil·laq·tem — 1 Occ.
wə·ḥul·laq — 1 Occ.
wə·hiṯ·ḥal·lə·qū — 1 Occ.
ya·ḥă·lî·qūn — 1 Occ.
ya·ḥă·lōq — 2 Occ.
ya·ḥă·lō·qū — 1 Occ.
yê·ḥā·lêq — 3 Occ.
yə·ḥal·lêq — 5 Occ.
yə·ḥal·lə·qū — 2 Occ.
Additional Entries
ḥil·lə·qām — 1 Occ.
ḥil·lə·qat·tāh — 1 Occ.
ḥil·lê·qū — 1 Occ.
ḥō·w·lêq — 1 Occ.
ḥul·laq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lîq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lî·qāh — 2 Occ.
la·ḥă·liq — 1 Occ.
la·ḥă·lōq — 1 Occ.
ma·ḥă·lîq — 2 Occ.
mim·ma·ḥă·lîq — 1 Occ.
taḥ·lə·qū — 1 Occ.
tê·ḥā·lêq — 2 Occ.
tə·ḥal·lêq — 1 Occ.
tə·ḥul·lāq — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qū — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qūm — 2 Occ.
way·yê·ḥā·lêq — 1 Occ.
way·ye·ḥā·lə·qêm — 2 Occ.
wat·taḥ·lə·qêm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page