ḥō·w·lêq
Englishman's Concordance
ḥō·w·lêq — 1 Occurrence

Proverbs 29:24
HEB: חוֹלֵ֣ק עִם־ גַּ֭נָּב
NAS: He who is a partner with a thief hates
KJV: Whoso is partner with a thief hateth
INT: partner with A thief

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2505
65 Occurrences


’ă·ḥal·lêq — 2 Occ.
’ă·ḥal·lə·qāh — 2 Occ.
’ă·ḥal·lə·qêm — 1 Occ.
bə·ḥal·lə·qām — 1 Occ.
ḥā·laq — 6 Occ.
ḥā·lə·qū — 2 Occ.
ḥal·lêq — 1 Occ.
ḥil·qū — 1 Occ.
ḥil·lə·qām — 1 Occ.
ḥil·lə·qat·tāh — 1 Occ.
ḥil·lê·qū — 1 Occ.
ḥō·w·lêq — 1 Occ.
ḥul·laq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lîq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lî·qāh — 2 Occ.
la·ḥă·liq — 1 Occ.
la·ḥă·lōq — 1 Occ.
ma·ḥă·lîq — 2 Occ.
mê·ḥal·lêq — 2 Occ.
mim·ma·ḥă·lîq — 1 Occ.
taḥ·lə·qū — 1 Occ.
tê·ḥā·lêq — 2 Occ.
tə·ḥal·lêq — 1 Occ.
tə·ḥul·lāq — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qū — 1 Occ.
way·yaḥ·lə·qūm — 2 Occ.
way·yê·ḥā·lêq — 1 Occ.
way·ye·ḥā·lə·qêm — 2 Occ.
wat·taḥ·lə·qêm — 1 Occ.
way·ḥal·leq- — 3 Occ.
way·ḥal·lə·qū — 1 Occ.
wə·ḥil·laq·tām — 1 Occ.
wə·ḥil·laq·tem — 1 Occ.
wə·ḥul·laq — 1 Occ.
wə·hiṯ·ḥal·lə·qū — 1 Occ.
ya·ḥă·lî·qūn — 1 Occ.
ya·ḥă·lōq — 2 Occ.
ya·ḥă·lō·qū — 1 Occ.
yê·ḥā·lêq — 3 Occ.
yə·ḥal·lêq — 5 Occ.
yə·ḥal·lə·qū — 2 Occ.
Additional Entries
’ă·ḥal·lə·qāh — 2 Occ.
’ă·ḥal·lə·qêm — 1 Occ.
bə·ḥal·lə·qām — 1 Occ.
ḥā·laq — 6 Occ.
ḥā·lə·qū — 2 Occ.
ḥal·lêq — 1 Occ.
ḥil·qū — 1 Occ.
ḥil·lə·qām — 1 Occ.
ḥil·lə·qat·tāh — 1 Occ.
ḥil·lê·qū — 1 Occ.
ḥul·laq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lîq — 1 Occ.
he·ḥĕ·lî·qāh — 2 Occ.
la·ḥă·liq — 1 Occ.
la·ḥă·lōq — 1 Occ.
ma·ḥă·lîq — 2 Occ.
mê·ḥal·lêq — 2 Occ.
mim·ma·ḥă·lîq — 1 Occ.
taḥ·lə·qū — 1 Occ.
tê·ḥā·lêq — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page