ka·ḏō·nāw
Englishman's Concordance
ka·ḏō·nāw — 1 Occurrence

Isaiah 24:2
HEB: כַּכֹּהֵ֔ן כַּעֶ֙בֶד֙ כַּֽאדֹנָ֔יו כַּשִּׁפְחָ֖ה כַּגְּבִרְתָּ֑הּ
NAS: the servant like his master, the maid
KJV: as with the servant, so with his master; as with the maid,
INT: the priest the servant his master the maid her mistress

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 113
325 Occurrences


’ā·ḏō·wn — 8 Occ.
’ă·ḏō·nāy — 3 Occ.
’ă·ḏō·nāw — 37 Occ.
’ă·ḏō·na·yiḵ — 1 Occ.
’ă·ḏō·nê — 4 Occ.
’ă·ḏō·ne·ḵā — 19 Occ.
’ă·ḏō·nê·ḵem — 11 Occ.
’ă·ḏō·ne·hā — 3 Occ.
’ă·ḏō·nê·hem — 9 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 7 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
’ă·ḏō·nî — 161 Occ.
’ă·ḏō·nîm — 5 Occ.
ba·ḏō·nî — 2 Occ.
hā·’ā·ḏō·wn — 6 Occ.
hā·’ă·ḏō·nîm — 2 Occ.
ka·ḏō·nāw — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·wn — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê·hem — 2 Occ.
la·ḏō·nāw — 2 Occ.
la·ḏō·ne·ḵā — 3 Occ.
la·ḏō·ne·hā — 1 Occ.
la·ḏō·nî — 24 Occ.
lə·’ā·ḏō·wn — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nāw — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nî — 1 Occ.
ū·lə·’ā·ḏō·wn — 1 Occ.
wa·’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
wa·ḏō·nî — 6 Occ.
Additional Entries
’ă·ḏō·nê·ḵem — 11 Occ.
’ă·ḏō·ne·hā — 3 Occ.
’ă·ḏō·nê·hem — 9 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 7 Occ.
’ă·ḏō·nê·nū — 1 Occ.
’ă·ḏō·nî — 161 Occ.
’ă·ḏō·nîm — 5 Occ.
ba·ḏō·nî — 2 Occ.
hā·’ā·ḏō·wn — 6 Occ.
hā·’ă·ḏō·nîm — 2 Occ.
la·’ă·ḏō·wn — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê — 1 Occ.
la·’ă·ḏō·nê·hem — 2 Occ.
la·ḏō·nāw — 2 Occ.
la·ḏō·ne·ḵā — 3 Occ.
la·ḏō·ne·hā — 1 Occ.
la·ḏō·nî — 24 Occ.
lə·’ā·ḏō·wn — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nāw — 1 Occ.
mê·’ă·ḏō·nî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page