bā·’ō·hel
Englishman's Concordance
bā·’ō·hel — 5 Occurrences

Numbers 19:14
HEB: וְכָל־ אֲשֶׁ֣ר בָּאֹ֔הֶל יִטְמָ֖א שִׁבְעַ֥ת
NAS: who is in the tent shall be unclean
KJV: into the tent, and all that [is] in the tent, shall be unclean
INT: and everyone who the tent shall be unclean seven

Deuteronomy 31:15
HEB: וַיֵּרָ֧א יְהוָ֛ה בָּאֹ֖הֶל בְּעַמּ֣וּד עָנָ֑ן
NAS: appeared in the tent in a pillar
KJV: appeared in the tabernacle in a pillar
INT: appeared the LORD the tent A pillar of cloud

Judges 5:24
HEB: הַקֵּינִ֑י מִנָּשִׁ֥ים בָּאֹ֖הֶל תְּבֹרָֽךְ׃
NAS: is she of women in the tent.
KJV: shall she be above women in the tent.
INT: the Kenite of women the tent blessed

1 Kings 8:4
HEB: הַקֹּ֖דֶשׁ אֲשֶׁ֣ר בָּאֹ֑הֶל וַיַּעֲל֣וּ אֹתָ֔ם
NAS: which were in the tent, and the priests
KJV: vessels that [were] in the tabernacle, even those did the priests
INT: the holy which the tent brought and the priests

2 Chronicles 5:5
HEB: הַקֹּ֖דֶשׁ אֲשֶׁ֣ר בָּאֹ֑הֶל הֶעֱל֣וּ אֹתָ֔ם
NAS: which [were] in the tent; the Levitical
KJV: vessels that [were] in the tabernacle, these did the priests
INT: the holy which the tent brought priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 168
345 Occurrences


bā·’ō·hel — 5 Occ.
bə·’ō·hā·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ō·hel — 41 Occ.
bə·’ā·ho·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ā·ho·lê- — 4 Occ.
bə·’ā·ho·lê·hem — 5 Occ.
bə·’ā·ho·lōw — 7 Occ.
bā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
hā·’ō·hel — 41 Occ.
hā·’ō·hĕ·lāh — 8 Occ.
hā·’ā·ho·lî — 1 Occ.
kā·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ā·ho·lê — 1 Occ.
lā·’ō·hel — 3 Occ.
lə·’ō·hā·lāw — 12 Occ.
lə·’ō·hā·le·ḵā — 1 Occ.
lə·’ō·hā·le·ḵā — 3 Occ.
lə·’ō·hel — 9 Occ.
lə·’ā·ho·lê·ḵem — 2 Occ.
lə·’ā·ho·lê·hem — 2 Occ.
lə·’ā·ho·lî — 1 Occ.
lə·’ā·ho·lōw — 2 Occ.
mê·’ō·hel — 4 Occ.
mê·’ā·ho·le·ḵā — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lê — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lê·hem — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lōw — 1 Occ.
’ō·hā·lay — 1 Occ.
’ō·hā·le·ḵā — 1 Occ.
’ō·hā·lîm — 3 Occ.
’ō·hel — 124 Occ.
’ā·ho·lêḵ — 1 Occ.
’ā·ho·le·ḵā — 1 Occ.
’ā·ho·lê — 9 Occ.
’ā·ho·lê·ḵem — 1 Occ.
’ā·ho·lê·hem — 7 Occ.
’ā·ho·lî — 4 Occ.
’ā·ho·lōw — 11 Occ.
’ā·ho·lōh — 3 Occ.
ū·ḇə·’ō·hel — 2 Occ.
ḇā·’ō·hel — 1 Occ.
ḇə·’ā·hā·lə·ḵā — 1 Occ.
wə·hā·’ō·hel — 1 Occ.
wə·’ō·hā·lîm — 2 Occ.
wə·’ō·hel — 2 Occ.
ḇə·’ā·ho·lê·ḵem — 1 Occ.
wə·’ā·ho·lê·hem — 2 Occ.
ḇə·’ā·ho·lōw — 1 Occ.
ḇā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
Additional Entries
wə·’a·hă·ḇaṯ — 2 Occ.
wə·’ō·haḏ — 2 Occ.
’ă·hāh — 15 Occ.
’a·hă·wā — 3 Occ.
’ê·hūḏ — 5 Occ.
wə·’ê·hūḏ — 4 Occ.
’ĕ·hî — 3 Occ.
ya·’ă·hîl — 1 Occ.
way·ye·’ĕ·hal — 2 Occ.
ya·hêl — 1 Occ.
bə·’ō·hā·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ō·hel — 41 Occ.
bə·’ā·ho·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ā·ho·lê- — 4 Occ.
bə·’ā·ho·lê·hem — 5 Occ.
bə·’ā·ho·lōw — 7 Occ.
bā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
hā·’ō·hel — 41 Occ.
hā·’ō·hĕ·lāh — 8 Occ.
hā·’ā·ho·lî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page