ba·ḥă·lō·w·ṯām
Englishman's Concordance
ba·ḥă·lō·w·ṯām — 1 Occurrence

Psalm 35:13
HEB: וַאֲנִ֤י ׀ בַּחֲלוֹתָ֡ם לְב֬וּשִׁי שָׂ֗ק
NAS: But as for me, when they were sick, my clothing
KJV: But as for me, when they were sick, my clothing
INT: Me were sick my clothing was sackcloth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2470
76 Occurrences


ba·ḥă·lō·w·ṯām — 1 Occ.
ba·ḥă·lō·ṯōw — 1 Occ.
ḥal- — 1 Occ.
ḥā·lāh — 10 Occ.
ḥā·lîṯ — 1 Occ.
ḥā·lî·ṯî — 3 Occ.
ḥal·lō·w·ṯî — 1 Occ.
ḥal·lū- — 1 Occ.
ḥil·lāh — 2 Occ.
ḥil·lî·nū — 1 Occ.
ḥil·lî·ṯî — 2 Occ.
ḥō·w·lāh — 2 Occ.
ḥō·w·laṯ — 1 Occ.
ḥō·leh — 8 Occ.
ḥul·lê·ṯā — 1 Occ.
ha·ḥō·w·lāh — 2 Occ.
ha·ḥō·w·leh — 1 Occ.
han·naḥ·lō·wṯ — 2 Occ.
he·ḥĕ·lê·ṯî — 1 Occ.
he·ḥĕ·lî — 1 Occ.
he·ḥĕ·lū — 1 Occ.
hā·ḥo·lê·ṯî — 3 Occ.
kə·ḥō·w·lāh — 1 Occ.
lə·ḥal·lō·wṯ — 2 Occ.
lə·hiṯ·ḥal·lō·wṯ — 1 Occ.
ma·ḥă·lāh- — 1 Occ.
na·ḥă·lāh — 1 Occ.
naḥ·lāh — 4 Occ.
neḥ·lū — 2 Occ.
še·ḥō·w·laṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥal·lō·wṯ — 1 Occ.
way·yā·ḥal — 1 Occ.
way·yiṯ·ḥāl — 1 Occ.
way·ḥal — 4 Occ.
wə·ḥā·lî·ṯî — 3 Occ.
wə·ḥil·lū — 1 Occ.
wə·ḥō·leh — 1 Occ.
wə·hiṯ·ḥāl — 1 Occ.
wə·ne·ḥĕ·lê·ṯî — 1 Occ.
yə·ḥal·lū — 2 Occ.
Additional Entries
ḥel·bō·wn — 1 Occ.
wə·ḥel·bə·nāh — 1 Occ.
ḥā·leḏ — 3 Occ.
mê·ḥe·leḏ — 1 Occ.
wə·ḥel·dî — 1 Occ.
ḥê·leḏ — 1 Occ.
ha·ḥō·leḏ — 1 Occ.
ḥul·dāh — 2 Occ.
ḥel·day — 1 Occ.
mê·ḥel·day — 1 Occ.
ba·ḥă·lō·ṯōw — 1 Occ.
ḥal- — 1 Occ.
ḥā·lāh — 10 Occ.
ḥā·lîṯ — 1 Occ.
ḥā·lî·ṯî — 3 Occ.
ḥal·lō·w·ṯî — 1 Occ.
ḥal·lū- — 1 Occ.
ḥil·lāh — 2 Occ.
ḥil·lî·nū — 1 Occ.
ḥil·lî·ṯî — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page