’aḇ·nōw
Englishman's Concordance
’aḇ·nōw — 1 Occurrence

2 Kings 3:25
HEB: יַשְׁלִ֨יכוּ אִישׁ־ אַבְנ֜וֹ וּמִלְא֗וּהָ וְכָל־
NAS: threw a stone on every
KJV: every man his stone, and filled
INT: threw and each A stone and filled all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 68
273 Occurrences


’ă·ḇā·nāw — 3 Occ.
’ă·ḇā·na·yiḵ — 1 Occ.
’ă·ḇā·ne·hā — 5 Occ.
’ă·ḇā·nîm — 41 Occ.
’ā·ḇen — 8 Occ.
’aḇ·nê- — 29 Occ.
’aḇ·nê·hem — 1 Occ.
’aḇ·nōw — 1 Occ.
bā·’ă·ḇā·nîm — 11 Occ.
bā·’ā·ḇen — 1 Occ.
bā·’e·ḇen — 3 Occ.
bə·’aḇ·nê — 1 Occ.
bə·’e·ḇen — 3 Occ.
’e·ḇen — 57 Occ.
hā·’ă·ḇā·nîm — 20 Occ.
hā·’e·ḇen — 20 Occ.
kā·’ă·ḇā·nîm — 3 Occ.
kā·’ā·ḇen — 1 Occ.
kā·’e·ḇen — 1 Occ.
kə·’aḇ·nê- — 1 Occ.
kə·’e·ḇen — 1 Occ.
lā·’ă·ḇā·nîm — 1 Occ.
lə·’ā·ḇen — 2 Occ.
lə·’aḇ·nê — 2 Occ.
lə·’e·ḇen — 1 Occ.
mê·’aḇ·nê — 1 Occ.
mê·’e·ḇen — 1 Occ.
ū·lə·’aḇ·nê — 1 Occ.
ū·lə·’e·ḇen — 2 Occ.
ū·ḇā·’ă·ḇā·nîm — 2 Occ.
ū·ḇā·’e·ḇen — 1 Occ.
ū·ḇə·’e·ḇen — 1 Occ.
wa·’ă·ḇā·na·yiḵ — 1 Occ.
ḇā·’ă·ḇā·nîm — 5 Occ.
ḇā·’ā·ḇen — 6 Occ.
wā·’e·ḇen — 5 Occ.
wə·’aḇ·nê — 10 Occ.
wə·’e·ḇen — 13 Occ.
wə·hā·’ă·ḇā·nîm — 3 Occ.
wə·hā·’e·ḇen — 2 Occ.
wə·lā·’e·ḇen — 1 Occ.
Additional Entries
mə·ḥō·w·lāh — 3 Occ.
mā·yim — 1 Occ.
miṣ·ra·yim — 1 Occ.
’ă·ḇā·nāw — 3 Occ.
’ă·ḇā·na·yiḵ — 1 Occ.
’ă·ḇā·ne·hā — 5 Occ.
’ă·ḇā·nîm — 41 Occ.
’ā·ḇen — 8 Occ.
’aḇ·nê- — 29 Occ.
’aḇ·nê·hem — 1 Occ.
bā·’ă·ḇā·nîm — 11 Occ.
bā·’ā·ḇen — 1 Occ.
bā·’e·ḇen — 3 Occ.
bə·’aḇ·nê — 1 Occ.
bə·’e·ḇen — 3 Occ.
’e·ḇen — 57 Occ.
hā·’ă·ḇā·nîm — 20 Occ.
hā·’e·ḇen — 20 Occ.
kā·’ă·ḇā·nîm — 3 Occ.
kā·’ā·ḇen — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page