Ezra 2
Haitian Creole Bible

1Men lis moun ki te kite peyi Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn. 2Men moun ki te alatèt yo: Se te Zowobabèl, Jozye, Neemi, Seraja, Reelaja, Madoche, Bilchan, Mispa, Bigwayi, Reyoum ak Baana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak fanmi:3 Nan fanmi Pareòch yo, demilsanswasanndouz (2.172) moun. 3 4Nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz (372) moun. 5Nan fanmi Arak yo, sètsanswasannkenz (775) moun. 6Nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demilwitsandouz (2.812) moun. 7Nan fanmi Elam yo, mildesansenkannkat (1.254) moun. 8Nan fanmi Zatou yo, nèfsankarannsenk (945) moun. 9Nan fanmi Zakayi yo, sètsanswasant (760) moun. 10Nan fanmi Bani yo, sisankarannde (642) moun. 11Nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwa (623) moun. 12Nan fanmi Azgad yo, mildesanvennde (1.222) moun. 13Nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsis (666) moun. 14Nan fanmi Bigwayi yo, demilsenkannsis (2.056) moun. 15Nan fanmi Aden yo, katsansenkannkat (454) moun. 16Nan fanmi Atè yo, (anvan sa Atè te rele Ezekyas) katrevendizwit moun. 17Nan fanmi Betzayi yo, twasanvenntwa (323) moun. 18Nan fanmi Jora yo, sandouz (112) moun. 19Nan fanmi Achoum yo, desanvenntwa (223) moun. 20Nan fanmi Giba yo, katrevenkenz moun. 21Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm, sanvenntwa (123) moun. 22Pou lavil Netofa, senkannsis moun. 23Pou lavil Anatòt, sanvenntwit (128) moun. 24Pou lavil Azmavèt, karannde moun. 25Pou lavil Kiriyat-Jearim ansanm ak pou lavil Kefera ak pou lavil Beewòt, sètsankaranntwa (743) moun. 26Pou lavil Arama ak pou lavil Geba, sisanventeyen (621) moun. 27Pou lavil Mikmas, sanvennde (122) moun. 28Pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, desanvenntwa (223) moun. 29Pou lavil Nebo, senkannde moun. 30Pou lavil Magbich, sansenkannsis (156) moun. 31Pou lòt lavil Elam lan, mildesansenkannkat (1.254) moun. 32Pou lavil Arim, twasanven (320) moun. 33Pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak lavil Ono, sètsanvennsenk (725) moun. 34Pou lavil Jeriko, twasankarannsenk (345) moun. 35Pou lavil Senaa, twamilsisantrant (3.630) moun.

36Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja, ki soti nan branch Jozye a, nèfsanswasanntrèz (973) moun. 37Nan pitit Imè yo, milsenkannde (1.052) moun. 38Nan pitit Pachou yo, mildesankarannsèt (1.247) moun. 39Nan pitit Arim yo, mildisèt (1.017) moun.

40Men lis moun Levi ki te tounen yo: Nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl, ki soti nan branch fanmi Odavya a, swasannkatòz moun. 41Te gen sanvenntwit (128) sanba ki konn chante ak fè mizik nan tanp lan ki te tounen. Yo soti nan branch fanmi Asaf. 42Te gen santrantnèf (139) moun ki pou sèvi gad nan pòtay Tanp lan. Yo soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.

43Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a epi ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt, 44moun fanmi Kewòs, moun fanmi Siyaa ak moun fanmi Padon, 45moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Akoub, 46moun fanmi Agad, moun fanmi Chamlayi ak moun fanmi Anan, 47moun fanmi Gidèl, moun fanmi Gaka ak moun fanmi Reaja, 48moun fanmi Rezen, moun fanmi Nekoda ak moun fanmi Gazam, 49moun fanmi Ouza, moun fanmi Paseyak ak moun fanmi Besayi, 50moun fanmi Asna, moun fanmi Neounen ak moun fanmi Nefisim, 51moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou, 52moun fanmi Baslout, moun fanmi Mechisa ak moun fanmi Acha, 53moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak, 54moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.

55Men lis moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Pewouda, 56moun fanmi Yaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl, 57moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt Azebayim ak moun fanmi Ami.

58Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou sa te fè twasankatrevendouz (392).

59Men, te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, lavil Imè ki te moun nan peyi Babilòn epi ki te moute ansanm ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou wè si yo te fè pati pèp Izrayèl la vre. 60Se te pitit Delaya, pitit Tobija ak pitit Nekoda: antou sisansenkannde (652) moun.

61Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Abaya, moun fanmi Akòz ak moun fanmi Bazilayi. Zansèt Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo. 62Sa ki pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo, yo pa t' asepte yo pou prèt. 63Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye vle.

64Antou nèt, te gen karanndemil tousanswasant (42.360) moun ki tounen nan peyi a. 65Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt (7.337) gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan (200) gason ak fanm ki te konn fè misik ak chante. 66Te gen sètsanswasannsis (766) chwal, desankarannsenk (245) milèt, 67katsantrannsenk chamo (435) ak simil sètsanven (6.720) bourik.

68Lè yo rive nan tanp Seyè a, lavil Jerizalèm, gen kèk chèf fanmi ki fè ofrann pa yo pou ede rebati tanp lan sou menm anplasman kote li te ye a. 69Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven (16.520) ons lò, sandisètmil (117.000) ons ajan ak san (100) gwo rad pou prèt yo mete sou yo.

70Prèt yo, moun Levi yo ak kèk moun nan pèp la al rete lavil Jerizalèm ak nan vwazinaj lavil la. Mizisyen yo, gad yo ak travayè tanp yo al rete nan lavil ki pa twò lwen kapital la. Tout rès pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.

Haitian Creole Bible

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page