Τύχικος
Englishman's Concordance
Τύχικος (Tychikos) — 3 Occurrences

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Ἀσιανοὶ δὲ Τύχικος καὶ Τρόφιμος
NAS: and Timothy, and Tychicus and Trophimus
KJV: and of Asia, Tychicus and Trophimus.
INT: Asia moreover Tychicus and Trophimus

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
NAS: I am doing, Tychicus, the beloved
KJV: I do, Tychicus, a beloved
INT: will make known to you Tychicus the beloved

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
NAS: As to all my affairs, Tychicus, [our] beloved
KJV: state shall Tychicus declare unto you,
INT: will make known to you Tychicus the beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page