583. ἀπογράφω (apographó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 583. ἀπογράφω (apographó) — 4 Occurrences

Luke 2:1 V-PNM/P
GRK: Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν
NAS: Augustus, that a census be taken of all
KJV: that all the world should be taxed.
INT: Ceasar Augustus that should be registered all the

Luke 2:3 V-PNM/P
GRK: ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς
NAS: was on his way to register for the census, each
KJV: all went to be taxed, every one into
INT: went all to be registered each to

Luke 2:5 V-ANM
GRK: ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ
NAS: in order to register along with Mary,
KJV: To be taxed with Mary
INT: to register with Mary

Hebrews 12:23 V-RPM/P-GMP
GRK: ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς
NAS: of the firstborn who are enrolled in heaven,
KJV: of the firstborn, which are written in
INT: to [the] church of [the] firstborn [ones] enrolled in [the] heavens

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page