547. ἀπειλή (apeilé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 547. ἀπειλή (apeilé) — 3 Occurrences

Acts 4:29 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ
NAS: take note of their threats, and grant
KJV: their threatenings: and
INT: upon the threats of them and

Acts 9:1 N-GFS
GRK: ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου
NAS: breathing threats and murder
KJV: breathing out threatenings and
INT: still breathing out threats and murder

Ephesians 6:9 N-AFS
GRK: ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν εἰδότες ὅτι
NAS: to them, and give up threatening, knowing
KJV: forbearing threatening: knowing
INT: giving up the threatening knowing that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page