5418. φραγμός (phragmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5418. φραγμός (phragmos) — 4 Occurrences

Matthew 21:33 N-AMS
GRK: ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν
NAS: AND PUT A WALL AROUND
KJV: a vineyard, and hedged it round about,
INT: a vineyard and a fence it placed around

Mark 12:1 N-AMS
GRK: καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν
NAS: AND PUT A WALL AROUND
KJV: set an hedge about [it], and
INT: and placed around [it] a fence and dug

Luke 14:23 N-AMP
GRK: ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον
NAS: out into the highways and along the hedges, and compel
KJV: the highways and hedges, and compel
INT: highways and hedges and compel

Ephesians 2:14 N-GMS
GRK: μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας
NAS: and broke down the barrier of the dividing wall,
KJV: the middle wall of partition [between us];
INT: middle wall of the fence having broken down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page