5411. φόρος (phoros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5411. φόρος (phoros) — 5 Occurrences

Luke 20:22 N-AMS
GRK: ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ
NAS: for us to pay taxes to Caesar,
KJV: for us to give tribute unto Caesar, or
INT: for us to Ceasar tribute to give or

Luke 23:2 N-AMP
GRK: καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι
NAS: to pay taxes to Caesar,
KJV: to give tribute to Caesar,
INT: and forbidding tribute to Ceasar to give

Romans 13:6 N-AMP
GRK: γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε λειτουργοὶ
NAS: pay taxes, for [rulers] are servants
KJV: cause pay ye tribute also: for
INT: indeed also taxes pay you servants

Romans 13:7 N-AMS
GRK: τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον
NAS: what is due them: tax to whom
KJV: their dues: tribute to whom
INT: to whom the taxes the taxes

Romans 13:7 N-AMS
GRK: φόρον τὸν φόρον τῷ τὸ
NAS: to whom tax [is due]; custom
KJV: to whom tribute [is due]; custom
INT: taxes the taxes to whom the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page