5065. τεσσαρεσκαιδέκατος (tessareskaidekatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5065. τεσσαρεσκαιδέκατος (tessareskaidekatos) — 2 Occurrences

Acts 27:27 Adj-NFS
GRK: Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο
NAS: But when the fourteenth night came,
KJV: when the fourteenth night
INT: when moreover the fourteenth night was come

Acts 27:33 Adj-AFS
GRK: τροφῆς λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν
NAS: Today is the fourteenth day
KJV: This day is the fourteenth day
INT: of food saying The fourteenth today [is] day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page