4563. σαρόω (saroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4563. σαρόω (saroó) — 3 Occurrences

Matthew 12:44 V-RPM/P-AMS
GRK: σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: [it] unoccupied, swept, and put in order.
KJV: [it] empty, swept, and
INT: unoccupied and swept and put in order

Luke 11:25 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: it finds it swept and put in order.
KJV: he findeth [it] swept and
INT: it finds [it] empty swept and adorned

Luke 15:8 V-PIA-3S
GRK: λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν
NAS: a lamp and sweep the house
KJV: a candle, and sweep the house, and
INT: a lamp and sweeps the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page