443. ἀνθρωποκτόνος (anthrópoktonos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 443. ἀνθρωποκτόνος (anthrópoktonos) — 3 Occurrences

John 8:44 Adj-NMS
GRK: ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ'
NAS: of your father. He was a murderer from the beginning,
KJV: He was a murderer from the beginning,
INT: to do He a murderer was from

1 John 3:15 Adj-NMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν καὶ
NAS: his brother is a murderer; and you know
KJV: brother is a murderer: and ye know
INT: brother of him a murderer is and

1 John 3:15 Adj-NMS
GRK: ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει
NAS: that no murderer has
KJV: that no murderer hath eternal
INT: that any murderer not has

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page