3845. παραβαίνω (parabainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3845. παραβαίνω (parabainó) — 3 Occurrences

Matthew 15:2 V-PIA-3P
GRK: μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν
KJV: disciples transgress the tradition
INT: disciples of you break the tradition

Matthew 15:3 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν
NAS: do you yourselves transgress the commandment
KJV: also transgress the commandment
INT: also you break the commandment

Acts 1:25 V-AIA-3S
GRK: ἀφ' ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι
NAS: Judas turned aside to go
KJV: Judas by transgression fell, that he might go
INT: from which turned aside Judas to go

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page