3182. μεθύσκω (methuskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3182. μεθύσκω (methuskó) — 4 Occurrences

Luke 12:45 V-PNM/P
GRK: πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι
NAS: and to eat and drink and get drunk;
KJV: drink, and to be drunken;
INT: to drink and to be drunkards

Ephesians 5:18 V-PNM/P-2P
GRK: καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν
NAS: And do not get drunk with wine,
KJV: be not drunk with wine, wherein
INT: And not be drunk with wine in

1 Thessalonians 5:7 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
NAS: and those who get drunk get drunk
KJV: and they that be drunken are drunken
INT: and they that are drunkards by night get drunk

Revelation 17:2 V-AIP-3P
GRK: γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες
INT: earth and were made drunk those that dwell on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page