3164. μάχομαι (machomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3164. μάχομαι (machomai) — 4 Occurrences

John 6:52 V-IIM/P-3P
GRK: Ἐμάχοντο οὖν πρὸς
NAS: the Jews [began] to argue with one another,
KJV: therefore strove among
INT: Were arguing therefore with

Acts 7:26 V-PPM/P-DMP
GRK: ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ συνήλλασσεν
NAS: he appeared to them as they were fighting together, and he tried to reconcile
KJV: unto them as they strove, and
INT: he appeared to those who were contending and urged

2 Timothy 2:24 V-PNM/P
GRK: οὐ δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον
NAS: must not be quarrelsome, but be kind
KJV: must not strive; but be
INT: not it behoves to contend but gentle

James 4:2 V-PIM/P-2P
GRK: δύνασθε ἐπιτυχεῖν μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε
NAS: obtain; [so] you fight and quarrel.
KJV: cannot obtain: ye fight and war,
INT: are able to obtain you fight and war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page