2978. λαῖλαψ (lailaps)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2978. λαῖλαψ (lailaps) — 3 Occurrences

Mark 4:37 N-NFS
GRK: καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου
NAS: a fierce gale of wind,
KJV: there arose a great storm of wind, and
INT: And comes a storm violent of wind

Luke 8:23 N-NFS
GRK: καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς
NAS: along He fell asleep; and a fierce gale of wind
KJV: and there came down a storm of wind on
INT: and came down a storm of wind on

2 Peter 2:17 N-GFS
GRK: ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς
NAS: driven by a storm, for whom
KJV: with a tempest; to whom
INT: clouds by storm being driven to whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page