2487. ἴχνος (ichnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2487. ἴχνος (ichnos) — 3 Occurrences

Romans 4:12 N-DNP
GRK: στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν
NAS: follow in the steps of the faith
KJV: walk in the steps of that faith
INT: walk in the steps of the during

2 Corinthians 12:18 N-DNP
GRK: τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν
NAS: spirit [and walk] in the same steps?
KJV: [walked we] not in the same steps?
INT: in the same steps

1 Peter 2:21 N-DNP
GRK: ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ
NAS: for you to follow in His steps,
KJV: ye should follow his steps:
INT: you should follow after the steps of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page