1736. ἐνδημέω (endémeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1736. ἐνδημέω (endémeó) — 3 Occurrences

2 Corinthians 5:6 V-PPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ
NAS: and knowing that while we are at home in the body
KJV: that, whilst we are at home in
INT: knowing that being at home in the

2 Corinthians 5:8 V-ANA
GRK: σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν
NAS: from the body and to be at home with the Lord.
KJV: and to be present with
INT: body and to be at home with the

2 Corinthians 5:9 V-PPA-NMP
GRK: φιλοτιμούμεθα εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες
NAS: whether at home or
KJV: that, whether present or absent,
INT: we are ambitious whether being at home or being from home

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page