161. αἰχμαλωσία (aichmalósia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 161. αἰχμαλωσία (aichmalósia) — 3 Occurrences

Ephesians 4:8 N-AFS
GRK: ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκεν
NAS: HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES, AND HE GAVE
KJV: he led captivity captive, and
INT: high he led captive captivity and gave

Revelation 13:10 N-AFS
GRK: τις εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν
NAS: anyone [is destined] for captivity, to captivity
KJV: leadeth into captivity shall go
INT: anyone into captivity into captivity

Revelation 13:10 N-AFS
GRK: αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει εἴ
NAS: [is destined] for captivity, to captivity he goes;
KJV: into captivity: he that
INT: captivity into captivity he goes If

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page