1545. ἔκβασις (ekbasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1545. ἔκβασις (ekbasis) — 3 Occurrences

1 Corinthians 10:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι
NAS: will provide the way of escape also,
KJV: make a way to escape, that ye
INT: also the escape that to be able

Hebrews 11:15 V-AIA-3P
GRK: ἀφ' ἧς ἐξέβησαν εἶχον ἂν
INT: from where they came out they might have had anyhow

Hebrews 13:7 N-AFS
GRK: ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς
NAS: to you; and considering the result of their conduct,
KJV: considering the end of [their] conversation.
INT: considering the outcome of the way of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page