1466. ἐγκράτεια (egkrateia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1466. ἐγκράτεια (egkrateia) — 4 Occurrences

Acts 24:25 N-GFS
GRK: δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ
NAS: righteousness, self-control and the judgment
INT: righteousness and self-control and the

Galatians 5:23 N-NFS
GRK: πραΰτης ἐγκράτεια κατὰ τῶν
NAS: gentleness, self-control; against
KJV: Meekness, temperance: against such
INT: gentleness self-control against things

2 Peter 1:6 N-AFS
GRK: γνώσει τὴν ἐγκράτειαν ἐν δὲ
NAS: and in [your] knowledge, self-control, and in [your] self-control,
KJV: to knowledge temperance; and to
INT: knowledge the self-control in moreover

2 Peter 1:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν
NAS: self-control, and in [your] self-control, perseverance,
KJV: and to temperance patience; and
INT: moreover the self-control the endurance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page