1185. δελεάζω (deleazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1185. δελεάζω (deleazó) — 3 Occurrences

James 1:14 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος
NAS: when he is carried away and enticed by his own
KJV: lust, and enticed.
INT: being drawn away and being allured

2 Peter 2:14 V-PPA-NMP
GRK: ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους
NAS: from sin, enticing unstable
KJV: sin; beguiling unstable
INT: that cease not from sin alluring souls unestablished

2 Peter 2:18 V-PIA-3P
GRK: ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις
NAS: [words] of vanity they entice by fleshly
KJV: [words] of vanity, they allure through
INT: of vanity speaking they allure with [the] desires

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page