μυστηρίου
Englishman's Concordance
μυστηρίου (mystēriou) — 4 Occurrences

Romans 16:25 N-GNS
GRK: κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις
NAS: to the revelation of the mystery which has been kept secret
KJV: to the revelation of the mystery, which was kept secret
INT: according to a revelation of [the] mystery in times of the ages

Ephesians 3:9 N-GNS
GRK: οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου
NAS: is the administration of the mystery which for ages
KJV: [is] the fellowship of the mystery, which
INT: administration of the mystery which has been hidden

Colossians 1:27 N-GNS
GRK: δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν
NAS: of this mystery among
KJV: of this mystery among
INT: glory of the mystery this among

Colossians 2:2 N-GNS
GRK: ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ
NAS: of God's mystery, [that is], Christ
KJV: the acknowledgement of the mystery of God,
INT: [the] knowledge of the mystery of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page