λευκοῖς
Englishman's Concordance
λευκοῖς (leukois) — 5 Occurrences

John 20:12 Adj-DNP
GRK: ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα
NAS: two angels in white sitting, one
KJV: angels in white sitting, the one
INT: angels in white sitting one

Revelation 3:4 Adj-DNP
GRK: ἐμοῦ ἐν λευκοῖς ὅτι ἄξιοί
NAS: and they will walk with Me in white, for they are worthy.
KJV: me in white: for they are
INT: me in white because worthy

Revelation 3:5 Adj-DNP
GRK: ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ
NAS: be clothed in white garments;
KJV: shall be clothed in white raiment; and
INT: in garments white and no

Revelation 4:4 Adj-DNP
GRK: ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: clothed in white garments,
KJV: clothed in white raiment; and
INT: in garments white and on

Revelation 19:14 Adj-DMP
GRK: ἐφ' ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον
NAS: in fine linen, white [and] clean,
KJV: him upon white horses, clothed
INT: upon horses white clothed in fine linen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page