κατεσκευασμένον
Englishman's Concordance
κατεσκευασμένον (kateskeuasmenon) — 1 Occurrence

Luke 1:17 V-RPM/P-AMS
GRK: Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: a people prepared for the Lord.
KJV: a people prepared for the Lord.
INT: for [the] Lord a people prepared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page