ἁγίας
Englishman's Concordance
ἁγίας (hagias) — 3 Occurrences

Luke 1:72 Adj-GFS
GRK: μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
NAS: And to remember His holy covenant,
KJV: to remember his holy covenant;
INT: to remember [the] covenant holy of him

2 Peter 2:21 Adj-GFS
GRK: παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
NAS: it, to turn away from the holy commandment
KJV: from the holy commandment
INT: having been delivered to them holy commandment

Revelation 22:19 Adj-GFS
GRK: πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραμμένων
NAS: of life and from the holy city,
KJV: and out of the holy city, and
INT: city holy of those who are written

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page