ἐσφραγισμένων
Englishman's Concordance
ἐσφραγισμένων (esphragismenōn) — 1 Occurrence

Revelation 7:4 V-RPM/P-GMP
GRK: ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ἑκατὸν τεσσεράκοντα
NAS: of those who were sealed, one hundred
KJV: the number of them which were sealed: [and there were] sealed
INT: number of the sealed one hundred forty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page