ἐκλεκτοί
Englishman's Concordance
ἐκλεκτοί (eklektoi) — 4 Occurrences

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
KJV: but few chosen.
INT: few however chosen

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
NAS: are called, but few [are] chosen.
KJV: but few [are] chosen.
INT: few however chosen

Colossians 3:12 Adj-NMP
GRK: οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ
NAS: So, as those who have been chosen of God,
KJV: therefore, as the elect of God, holy
INT: therefore as elect of God

Revelation 17:14 Adj-NMP
GRK: κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
NAS: are with Him [are the] called and chosen and faithful.
KJV: and chosen, and
INT: called and chosen and faithful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page