δικαιωθήσονται
Englishman's Concordance
δικαιωθήσονται (dikaiōthēsontai) — 1 Occurrence

Romans 2:13 V-FIP-3P
GRK: ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
NAS: of the Law will be justified.
KJV: of the law shall be justified.
INT: doers of the law will be justified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page