χαίροντες
Englishman's Concordance
χαίροντες (chairontes) — 6 Occurrences

Luke 19:37 V-PPA-NMP
GRK: τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν
NAS: God joyfully with a loud
KJV: began to rejoice and praise
INT: of the disciples rejoicing to praise

Acts 5:41 V-PPA-NMP
GRK: οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου
NAS: of the Council, rejoicing that they had been considered worthy
KJV: of the council, rejoicing that
INT: therefore departed rejoicing from [the] presence

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ θλίψει
NAS: rejoicing in hope, persevering
KJV: Rejoicing in hope; patient
INT: In hope rejoice the in tribulation

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ
NAS: and those who rejoice, as though
KJV: and they that rejoice, as
INT: and those rejoicing as not

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ χαίροντες καὶ οἱ
NAS: as though they did not rejoice; and those
KJV: as though they rejoiced not;
INT: as not rejoicing and those

2 Corinthians 6:10 V-PPA-NMP
GRK: ἀεὶ δὲ χαίροντες ὡς πτωχοὶ
NAS: yet always rejoicing, as poor yet
KJV: yet alway rejoicing; as poor,
INT: always moreover rejoicing as poor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page