βύσσινον
Englishman's Concordance
βύσσινον (byssinon) — 4 Occurrences

Revelation 18:16 Adj-ANS
GRK: ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν
NAS: she who was clothed in fine linen and purple
KJV: that was clothed in fine linen, and
INT: which [was] clothed with fine linen and purple

Revelation 19:8 Adj-ANS
GRK: ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν
NAS: to her to clothe herself in fine linen,
KJV: she should be arrayed in fine linen, clean
INT: that she could be clothed in fine linen bright pure

Revelation 19:8 Adj-NNS
GRK: τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα
NAS: herself in fine linen, bright
KJV: for the fine linen is
INT: the indeed fine linen the righteousnesses

Revelation 19:14 Adj-ANS
GRK: λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν
NAS: clothed in fine linen, white
KJV: clothed in fine linen, white
INT: white clothed in fine linen white pure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page