ἀσπάζεσθαι
Englishman's Concordance
ἀσπάζεσθαι (aspazesthai) — 1 Occurrence

Mark 15:18 V-PNM/P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε
NAS: and they began to acclaim Him, Hail,
KJV: And began to salute him, Hail,
INT: and they began to salute him Hail

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page