ἀνακειμένους
Englishman's Concordance
ἀνακειμένους (anakeimenous) — 2 Occurrences

Matthew 22:11 V-PPM/P-AMP
GRK: θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ
NAS: in to look over the dinner guests, he saw
KJV: to see the guests, he saw
INT: to see the guests beheld there

Mark 6:26 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν
NAS: of his oaths and because of his dinner guests, he was unwilling
INT: and those who reclined [at table] with [him] not would

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page