ἀγωνιζόμενος
Englishman's Concordance
ἀγωνιζόμενος (agōnizomenos) — 3 Occurrences

1 Corinthians 9:25 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται
NAS: Everyone who competes in the games exercises self-control
KJV: every man that striveth for the mastery is temperate
INT: moreover that strives in all things controls himself

Colossians 1:29 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν
NAS: I labor, striving according
KJV: also labour, striving according to his
INT: also I toil striving according to the

Colossians 4:12 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦ πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: always laboring earnestly for you in his prayers,
KJV: always labouring fervently for
INT: Jesus always striving for you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page