ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 11
Finnish Bible
1Ja koko Israel kokoontui Davidin tykö Hebroniin ja sanoi: katso, me olemme sinun luus ja lihas. 2Ja aina ennenkin, Saulin ollessa kuninkaana, johdatit sinä Israelin ulos ja sisälle. Ja Herra sinun Jumalas on sanonut sinulle: sinun pitää kaitseman kansaani Israelia ja sinun pitää oleman kansani Israelin päämiehen. 3Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan tykö Hebroniin, ja David teki liiton heidän kanssansa Herran edessä Hebronissa. Ja he voitelivat Davidin Israelin kuninkaaksi Herran sanan jälkeen Samuelin kautta.

4Sitten meni David ja koko Israel Jerusalemiin, se on Jebus; sillä Jebusilaiset asuivat siinä maassa. 5Ja Jebuksen asuvaiset sanoivat Davidille: sinun ei pidä tuleman tänne; mutta David voitti Zionin linnan, se on Davidin kaupunki. 6Ja David sanoi: joka Jebusilaiset ensin lyö, hänen pitää oleman pään ja ylimmäisen. Niin Joab Zerujan poika astui ensin ylös ja tuli päämieheksi. 7Ja David asui linnassa; sentähden kutsuivat he sen Davidin kaupungiksi. 8Ja hän rakensi kaupungin ympäri Millosta ja sitte kaiken ympäri. Ja Joab jätti ne elämään, jotka jääneet olivat kaupunkiin. 9Ja niin David menestyi ja tuli väkeväksi, ja Herra Zebaot oli hänen kanssansa.

10Nämät ovat ylimmäiset Davidin väkevimpäin seassa, jotka miehuullisesti hänen kanssansa pitivät hänen valtakunnassansa koko Israelin tykönä, niin että hän tehtiin kuninkaaksi Herran sanan jälkeen Israelin ylitse. 11Ja tämä on Davidin sankarien luku: Jasobeam Hakmonin poika ylimmäinen päämiesten seassa. Hän nosti keihäänsä ja löi kerralla kolmesataa.

12Hänen jälkeensä oli Eleasar, Dodon Ahohilaisen poika, hän oli kolmen sankarin seassa. 13Tämä oli Davidin kanssa Pasdammimissa, kuin Philistealaiset olivat kokoontuneet sinne sotaan. Ja oli kappale peltoa ohraa täynnä, ja kansa pakeni Philistealaisia. 14Ja he astuivat keskelle peltoa, ja varjelivat sen, ja löivät Philistealaiset. Ja Herra antoi heille suuren autuuden.

15Ja kolme niistä kolmestakymmenestä ylimmäisestä tulivat kalliolle alas Davidin tykö Adullamin luolaan. Mutta Philistealaisten leiri oli Rephaimin laaksossa. 16Ja David oli silloin linnassa; ja Philistealaisten kansa oli silloin Betlehemissä. 17Ja David himoitsi ja sanoi: kuka antais minun juoda sitä vettä, joka on kaivossa Betlehemin portin tykönä? 18Niin ne kolme juoksivat Philistealaisten leiriin, ja ammunsivat vettä kaivosta Betlehemin portin tyköä, ottivat ja kantoivat Davidille; mutta ei David tahtonut sitä juoda, vaan kaasi sen Herran eteen, 19Ja sanoi: Jumala antakoon sen kaukana olla minusta, että minä tämän tekisin! pitäiskö minun juoman näiden miesten verta heidän henkensä vaarassa? sillä he ovat sen tuoneet henkensä vaaralla; sentähden ei hän tahtonut sitä juoda. Sen tekivät ne kolme sankaria.

20Abisai Joabin veli, hän oli ylimmäinen kolmesta, ja hän nosti keihäänsä ja löi kolmesataa, ja hän ylistettiin niiden kolmen seassa. 21Ja hän oli kolmen seassa kuuluisampi kahta ja oli heidän päämiehensä; mutta kolmen tykö ei hän tullut.

22Benaja Jojadan poika väkevän miehen poika, joka suuria töitä tehnyt oli, Kabtseelista: hän löi kaksi Moabilaisten jalopeuraa; ja hän meni alas ja löi jalopeuran keskellä kaivoa lumen aikana. 23Hän löi myös Egyptin miehen, joka oli viisi kyynärää pitkä, ja Egyptiläisen kädessä oli keihäs niinkuin kankaan puu, mutta hän meni alas hänen tykönsä sauvalla, tempasi keihään Egyptiläisen kädestä ja tappoi hänen omalla keihäällänsä. 24Näitä teki Benaja Jojadan poika; ja hän ylistettiin kolmen uljasten seassa, 25Ja oli kuuluisampi niitä kolmeakymmentä; mutta kolmen tykö ei hän tullut. Ja David teki hänen salaiseksi neuvonantajaksensa.

26Niin myös sotasankarit: Asahel Joabin veli, Elhanan Dodonin poika Betlehemistä, 27Samot Harorilainen, Heles Pelonilainen, 28Ira Ikeksen Tekoalaisen poika, Abieser Antotilainen. 29Sibbekai Husatilainen, Ilai Ahohilainen, 30Maherai Netophatilainen, Heled Baenan Netophatilaisen poika, 31Ittai Ribain poika Gibeasta, BenJaminin lapsista, Benaja Pirtagonilainen, 32Hurai Gasin pojista, Abiel Arbatilainen, 33Asmavet Baharumilainen, Eliahba Saalbonilainen; 34Hasemin Gisonilaisen lapset: Jonatan Sagen Hararilaisen poika, 35Ahiam Sakarin Hararilaisen poika, Eliphal Urin poika, 36Hepher Makeratilainen, Ahia Pelonilainen, 37Hetsro Karmelilainen, Naerai Asbain poika, 38Joel Natanin veli, Mibhar Hagrin poika, 39Zelek Ammonilainen, Naherai Berotilainen, Joabin Zerujan pojan aseenkantaja, 40Ira Jetriläinen, Gareb Jetriläinen, 41Uria Hetiläinen, Sabad Ahelain poika, 42Adina Sisan Rubenilaisen poika, Rubenilaisten päämies, ja kolmekymmentä oli hänen kanssansa; 43Hanan Maekan poika, Josaphat Mitniläinen, 44Ussia Asteratilainen, Sama ja Jeiel Hotamin Aroerilaisen pojat, 45Jediael Simrin poika, Joha hänen veljensä, Titsiläinen, 46Eliel Maheavilainen, Jeribai ja Josavia Elnaamin pojat, Itma Moabilainen, 47Eliel, Obed ja Jaesiel Mesobajasta.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page