Joshua 12
Croatian Bible
1 Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku: 2Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima; 3i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge. 4Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju. 5A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga. 6Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.

7A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima, 8u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku: 9jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan; 10jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan; 11jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan; 12eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan; 13debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan; 14hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan; 15kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan; 16makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan; 17kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan; 18afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan; 19madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan; 20šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan; 21tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan; 22kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan; 23dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan; 24tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page