1 Chronicles 6
Croatian Bible
1Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. 2Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 3Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar. 4Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu; 5Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju; 6Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota. 7Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 8Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa; 9Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana; 10Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu. 11Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 12Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma; 13Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju; 14Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka. 15Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.

16 Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. 17Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej. 18Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 19Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima. 20Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, 21njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj. 22Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir, 23njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir; 24njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul. 25Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot; 26njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat; 27njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi: 28Samuel, njegov prvenac, drugi Abija. 29Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza, 30njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.

31Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište; 32oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu. 33Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela, 34sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha, 35sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, 36sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije, 37sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha, 38sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova. 39Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime, 40sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije, 41sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, 42sina Etana, sina Zime, sina Šimeja, 43sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva. 44Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka, 45sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije, 46sina Amsija, sina Banija, sina Šomera, 47sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva. 48Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.

49Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije. 50Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua, 51njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja, 52njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub, 53njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.

54Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb - 55dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega. 56Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu. 57Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima, 58Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima, 59Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima. 60Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.

61Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena. 62Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova. 63Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova. 64Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima. 65Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.

66Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena 67dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima, 68Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima, 69Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. 70Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.

71Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima. 72Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima, 73Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima. 74Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, 75Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. 76Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.

77Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima. 78S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima, 79Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima. 80Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima, 81Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page